Anketa

Triedite biologický odpad?
 

Ekologický slovník » Separuj Odpad » Ekologický slovník


Odpady PDF Tlačiť E-mail
1. Odpad z výroby alebo spotreby, ktorý nie je v ďalších bodoch bližšie špecifikovaný.
2. Výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti.
3. Výrobky po záručnej lehote.
4. Rozliate, stratené alebo inou nehodou znehodnotené materiály vrátane materiálov, zariadení a pod., ktoré boli v dôsledku nehody znečistené.
5. Plánovanými činnosťami znečistené alebo znehodnotené materiály (napr. odpad po čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery) .
6. Nepoužiteľné súčiastky (napr. vyradené batérie, vyčerpané katalyzátory) .
7. Látky, ktoré stratili požadované vlastnosti (napr. znečistené kyseliny, znečistené rozpúšťadlá, vyčerpané temperovacie soli) .
8. Odpad z priemyselných procesov (napr. strusky, destilačné zvyšky) .
9. Odpad z procesov znižujúcich znečisťovanie (napr. kaly zo skrubrov, prach z vysávačov, použité filtre) .
10. Odpad z obrábania a tvarovania (napr. triesky zo sústruženia, okuje z valcovania) .
11. Odpad z ťažby a spracovania surovín (napr. banský odpad, kaly z ťažby ropy) .
12. Znehodnotené materiály (napr. oleje znečistené polychlorovanými bifenylmi) .
13. Akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktorých používanie zákon zakazuje.
14. Výrobky, pre ktoré už držiteľ nemá upotrebenie (napr. vyradené predmety z poľnohospodárstva, domácností, kancelárií, obchodov) .
15. Znečistené materiály, látky alebo výrobky, ktoré pochádzajú z nápravných činností týkajúcich sa pôdy.
16. Akékoľvek materiály, látky alebo výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté vo vyššie uvedených bodoch.