Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Ekologický slovník » Separuj Odpad

Separuj Odpad

Ekologický slovník

ECategories beginning with "E"
Ekologický slovník
Štúdium fyziológie a hraníc odolnosti druhov, ktoré umožnia porozumieť ich rozšíreniu vo vzťahu k abiotickým podmienkam.
(grécky oikos = dom, prostredie, logos = veda) je vedná disciplína o vzájomných vzťahoch živých organizmov a prostredia, v ktorom sa živé organizmy reprodukujú. Patrí medzi biologické vedy, ale predmetom svojho skúmania a metódami je...
Štúdium premien veľkosti a hustoty populácie v čase a priestore a zároveň faktorov, ktoré takéto premeny vyvolávajú.
Ekologická disciplína, skúmajúca spoločenstvá z hľadiska toku energie.
Veda zaoberajúca sa zámernou kolonizáciou a rekultiváciou opusteného priestoru vzniknutého najmä vplyvom ťažkého poškodenia rôznou činnosťou, napríklad baníctvom, ukladaním odpadov a poľnohospodárskym využívaním.
Ekologická stabilita je schopnosť ekosystému vyrovnávať zmeny spôsobené vonkajšími činiteľmi a zachovávať svoje prirodzené vlastnosti a funkcie.
Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej činnosti.
Základný predpoklad správneho postoja k životnému prostrediu a k starostlivosti oň.
Predstavuje spôsob pestovania rastlín a chovu zvierat, priaznivý voči životnému prostrediu, ktorého cieľom je trvalo-udržateľné poľnohospodárstvo. Využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje a ekologicky šetrné...
Je prírodný celok, ktorý zahŕňa všetky organizmy na určitom mieste a určitom čase (spoločenstvo) v interakcii s fyzikálnymi faktormi a prejavuje sa výraznou štruktúrou energetických a trofických väzieb. Ekosystémom je každý...

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>
Stránka 1 z 3


Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved