Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Ekologický slovník » Separuj Odpad

Separuj Odpad

Ekologický slovník

Je miesto, ktoré slúži na dočasné uskladnenie kovovej ortuti, ktorá je odpadom. Kovovú ortuť je možné na úložisko kovovej ortuti uskladniť iba dočasne, a to aspoň na obdobie jedného kalendárneho roka, najviac však na obdobie...
Je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických, biologických alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho dopravy, využitia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho...
Odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo baleného výrobku inej osobe na účely distribúcie alebo použitia s výnimkou uvedenia obalu alebo baleného výrobku na trh.
Okamih, keď obal prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie alebo použitia.Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved