Zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky - Metodický postup separácie PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
Metodický postup separácie
Celý článok


Metodický postup separácie vyradených zariadení, ktoré obsahujú chlórfluórované uhľovodíky

     Nerozoberajte chladničky a mrazničky a nevyhadzujte ich do prírody!
     Ohrozíte tým nielen Vaše zdravie, ale aj zdravie ostatných občanov!
     Poškodzujete životné prostredie, ktoré potrebuje k existencii každý z nás!Obr.1 Chladnička vyhodená v prírode

     Pri rozobratí a rozklade v prírode dôjde k úniku freónu do ovzdušia. Chladničky a mrazničky obsahujú materiály rôzneho druhu. Sú to sklo, plasty, kovy a chladiacu látku freón. Viete čo je to freón a čo spôsobuje?
     Freón alebo dichlórdifluórmetán (plynný chlórofluorouhľovodík) je kvapalina, ktorá sa používala ako inertná tlaková náplň do chladničiek, klimatizačných zariadeniach, hasiacich prístrojov a sprejov. Freóny sú silno prchavé a majú dlhú životnosť, čím sa neustále zvyšuje ich koncentrácia v ovzduší. Prenikajú až do stratosféry, kde sa ich molekuly štiepia pôsobením UV žiarenia slnka a vzniká voľný chlór, ktorý ako jeden z organických halogénových zlúčenín blokuje reakcie vedúce ku vzniku ozónu. Ten sa ihneď zlučuje s kyslíkom v ozónovej vrstve na oxid chlórny. Následkom toho klesá množstvo ozónu a stráca sa jeho absorbčná schopnosť.
    
     Čo spôsobuje freón?

     Látky, ktoré sa používajú ako chladivá majú vplyv na rovnováhu medzi rozkladom a vznikom ozónu. Ozón (O3) je súčasťou plynného obalu Zeme. Vyskytuje sa až do výšky 50 km nad povrchom Zeme. Väčšina ozónu, takmer 90 %, sa nachádza v stratosfére. Najväčšia koncentrácia je vo výške 19 až 25 km nad zemským povrchom.
     Ozón je pre život na Zemi mimoriadne dôležitý, pretože účinne pohlcuje letálne ultrafialové slnečné žiarenie, a tým umožňuje suchozemský život. Stenčenie ozónovej vrstvy vedie k zvýšenému prieniku žiarenia v pásme vlnových dĺžok 290 až 320 nm (UV-B žiarenie), ktoré má negatívny vplyv na kožu a zrak človeka, viaceré ekosystémy; poškodzuje rastlinné pletivá a niektoré materiály. To má za následok napr. vznik rakoviny kože u ľudí, oslepnutie u mnoho druhov zvierat, obmedzený rast zelených rastlín.
Na obr. 2 je opísané zloženie kombinovanej chladničky.


Obr.2 Zloženie chladničky

1. Regulátor teploty
2. Výparník
3. Sklenené police
4. Plastové zásobníky
5. Zásobník fliaš
6. Mraznička
7. Plastové zásobníky pre mrazničku

     Keďže sme si popísali zloženie chladničky vidíme, že obsahuje množstvo materiálov, ktoré je možné recyklovať. To isté platí aj pre mrazničky. Keď sa Vaša chladnička, alebo mraznička pokazí, alebo sa rozhodnete kráčať s dobou a len tak ich vymeníte, nevyhadzujte ich hneď a nekupujte nové. Je pravda, že sa v súčasnosti niekedy viac oplatí kúpiť nový spotrebič, ako ho opravovať. Nie je to veľmi správne, pretože mnohí z nás si radšej kúpia novú chladničku, ako by sa mali zaoberať vybavovaním jej opravy. To je jedna z hlavných príčin produkcie odpadu.
     Zautomatizovaná výroba v jednotlivých priemyselných odvetviach je príčinou znižovania výrobnej ceny. Automaty nahrádzajú ľudskú silu, ale oprava pokazených vecí je závislá na ľudskej činnosti. Práve to je dôsledkom toho, že oprava je skoro taká drahá ako nová vec.
     V prípade, že ste sa rozhodli len tak vymeniť starú chladničku alebo mrazničku za novú, neunáhlite sa a nevyhadzujte ich. Skúste porozmýšľať, či náhodou niekto nepotrebuje chladničku aj keď je už stará. Mnohí z nás, možno ani nemajú chladničku a veľmi by ju chceli. Je to možno nepochopiteľné, že v súčasnosti niekto nemá chladničku, ale je to tak.
     Oslovte rodinu, známych, či nevedia o niekom komu by ste urobili radosť tým, že mu podarujete starú, ale plne funkčnú chladničku. Môžu ju použiť na chate, v prípade súkromného podnikateľa v kancelárii a pod..
     Podajte inzerát v inzertných novinkách alebo využite bezplatnú inzerciu v hypermarketoch, kde pri vstupe sa nachádzajú inzertné tabule. Podajte inzerát, alebo si prečítajte časť „Hľadám“, „Kúpim“, či niekto práve nehľadá staršiu chladničku alebo mrazničku.
     Podajte inzerát prostredníctvom internetu. V rubrike „Domáce spotrebiče“ máte možnosť podať inzerát aj s fotografiou. Skúste prejsť stránky a pozrieť sa, či niekto nehľadá staršiu chladničku alebo mrazničku.

     Pokiaľ už nieje možné opraviť chladničku alebo mrazničku, alebo ste nenašli niekoho, komu by ste ich mohli podarovať, v žiadnom prípade ich nevyhadzujte do prírody (obr.3) a nerozoberajte ich !Obr.3 Chladnička vyhodená v prírode


     Aké sú dôvody na vyhodenie napr. tejto chladničky?
     Vyhodená chladnička obr. sa nachádza cca 2,5 km od poslednej bytovej výstavby. Približne 1 km, sa od poslednej bytovej výstavby nachádza aj zberné centrum, ktoré vyradené chladničky a mrazničky odoberá od obyvateľov bezplatne!
    K miestu, kde sa nachádza vyhodená chladnička je problematický prístup a k zbernému centru vedie asfaltová cesta.
    Aký je dôvod, že obyvatelia odnášajú od svojich domov nepotrebné veci do prírody? Pre logicky mysliaceho človeka je to dosť nepochopiteľné, pretože majiteľ musí vyhodiť takúto chladničku tak, aby ho nikto nevidel. Za takýto skutok mu hrozí pokuta.

     Od augusta 2005 je zakázané vyhadzovať staré alebo nefunkčné elektrospotrebiče do komunálneho odpadu a hrozí za to dokonca pokuta.
    Výrobcovia chladničiek a mrazničiek označujú výrobky informačnými etiketami. Spotrebiteľ je informovaný o rôznych parametroch chladničiek a mrazničiek. Najčastejšie je to objem, výkon, spotreba, energetická trieda, model, sériové číslo atď. Taktiež sa medzi týmito informačnými údajmi nachádza aj informačná značka, ktorá informuje spotrebiteľa o tom, že po skončení životnosti tento výrobok nepatrí do zbernej nádoby ani zberného kontajnera. To znamená, že nepatrí ani do prírody! Na obr.4 je znázornená nová zabalená chladnička. Už v tomto prípade je spotrebiteľ informovaný o tom, že výrobok nepatrí do zbernej nádoby.


Obr.4 Nová zabalená chladnička

     Obr.5 znázorňuje etiketu, ktorou výrobcovia označujú chladničky, mrazničky a ktoré tiež informujú spotrebiteľov o tom, že výrobok nepatrí do zbernej nádoby.


Obr.5 Označenie chladničky a mrazničky

     Sú možnosti ako správne nakladať s takýmto odpadom.
     Prvou možnosťou sú zberové akcie, kde mesto/obec zabezpečí zvoz vyradených chladničiek a mrazničiek.
    
     Pokiaľ mesto/obec naplánuje termín zberu chladničiek a mrazničiek, umiestni ich na vyhradené miesto a zabezpečí odvoz priamo k spracovateľovi. V takomto prípade sa informujte, kedy sa bude konať zber, aby ste mohli umiestniť chladničku a mrazničku. Tí ktorí to nestihnete v ten deň, máte ešte možnosť doniesť chladničky a mrazničky na určené miesto na druhý deň, prípade sa o tom informujte. Je to už len na Vás, či si nájdete čas a umiestnite spotrebič v deň zvozu pred dvere domu, alebo potom na vlastné náklady budete musieť doniesť spotrebič na určené miesto.

     Mesto/obec môže dohodnúť termín zvozu priamo so spracovateľom. Sú možnosti, ako o tom upovedomí občanov: buď to vyhlási v mestskom rozhlase, prípadne upovedomí o tom občanov písomnou formou, alebo má naplánovaný zvozový kalendár na celý rok.

     Ďalšia veľmi aktuálna možnosť je odnesenie na zberný dvor. Tu je ale limitujúci faktor existencia zberného dvora, prípadne zberného centra. Pracovníci zberného dvora Vás usmernia, kam patrí nefunkčná chladnička. V zberných dvoroch sú na to vyčlenené miesta, ktoré sú označené informačnými tabuľami (obr.6).


    Obr.6 Označenie miesta v zbernom dvore

     V týchto priestoroch sa umiestňujú vyradené chladničky a mrazničky. Zberné dvory ich sústreďujú na vyhradené miesto (obr.7).Obr.7 Zaplnané miesto v zbernom dvore

     Po zaplnení vyčleneného priestoru, alebo dosiahnutí určeného počtu chladničiek a mrazničiek, prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečí odvoz priamo k spracovateľovi (obr.8).

       
Obr.8 Napĺňanie kontajnera vyradenými chladničkami a mrazničkami v zbernom dvore

     Aké výhody plynú z toho, že odnesiete chladničku, mrazničku do zberného dvora alebo zberného centra?

  • Pracovníci zberného dvora sa nezaujímajú, prečo chladničku vyhadzujete.
  • Neplatíte za to, že ste ju tam priniesli.
  • Nemusíte sa pred nikým skrývať a báť sa, že Vás niekto uvidí a že zaplatíte pokutu.
  • Zberné dvory zabezpečia, aby sa vyzbierané chladničky a mrazničky dostali do správnych rúk, čím sa zabezpečí ich zhodnotenie a ušetria sa suroviny na výrobu nových výrobkov.

     Ďalší spôsob, ako sa bezpečne a účelne zbaviť starých chladničiek a mrazničiek, je odovzdanie do predajne, odkiaľ kupujete novú chladničku alebo mrazničku.
     V súčasnosti niektoré predajne, ktoré sú špecializované na tzv. bielu techniku, do ktorej patria aj chladničky a mrazničky, zabezpečujú odber starých spotrebičov pri zakúpení nových. Pokiaľ si chcete zakúpiť novú chladničku, spýtajte sa, či Vám odoberú starú. Pokiaľ nie, tak si nájdite dodávateľa, alebo nový obchod, ktorý Vám ju odoberie. Nebudete mať starosti so starou chladničkou.

Vedeli ste, že:

  • ak rozoberiete alebo poškodíte chladničku staršiu ako 10 rokov, do ovzdušia unikne zdraviu nebezpečný freón, ktorý poškodzuje ozónovú vrstvu? Jedna stará chladnička obsahuje priemerne 400 gramov freónu.
  • množstvo freónu z jednej chladničky má v ovzduší taký istý účinok ako 4 tony oxidu uhličitého (CO2), ktorý spolu s inými plynmi vytvára smog a spôsobuje globálne otepľovanie?
  • únik freónov z jednej chladničky spôsobí v ovzduší také škody, ako keby ste prešli autom 20 000 kilometrov?

     V prípade, že máte doma nefunkčné chladničky a mrazničky, ktorých sa potrebujete zbaviť, obráťte sa na zástupcov príslušnej samosprávy a požiadajte ich o usmernenie, kde a kedy máte umiestniť spotrebiče. Pokiaľ sa budú k tejto téme stavať nezodpovedne, prípadne sa budú vyhovárať na následného spracovateľa, tak ich upovedomte o tom, že združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM aktívne spolupracuje s mestami a obcami. Odkážte pracovníkov samospráv na združenie ENVIDOM, ktoré zabezpečí mestu alebo obci dvakrát ročne zber elektroodpadu, prípadne podľa potreby aj častejšie. Taktiež zabezpečí odber elektroodpadu zo zberných dvorov. Pokiaľ si zber vykoná samospráva samostatne, združenie ENVIDOM uhradí všetky náklady spojené so zberom.
     ENVIDOM od začiatku svojho pôsobenia v roku 2005 zabezpečila zber a ekologickú likvidáciu 156 731 kusov starých chladiacich zariadení. Pomohli zabrániť úniku takmer 63 ton freónu do ovzdušia. Toto množstvo by malo také škodlivé účinky v ovzduší ako 630 tisíc ton CO2!
     Výsledným produktom recyklovaných chladničiek a mrazničiek sú železné a neželezné kovy, plasty, sklo, z ktorých sa vyrábajú nové veci.
     Pokiaľ sa chystáte vymeniť starú chladničku za novú, alebo kupujete chladničku prvýkrát, informujte sa u predajcov o tom, aké chladivo daný typ chladničky používa.
     Výrobcovia a predajcovia informujú spotrebiteľov o tom, že nové chladničky už pracujú s ekologickým chladivom. Opýtajte sa predavača alebo ho poproste, či by Vám mohol poskytnúť príručku od chladničky. Tiež ste o tom informovaný aj na internetových stránkach.
     Môžete sa stretnúť s vyhlásením, že daný typ chladničky používa „100% ekologické chladivo izobután R600a chladiaca náplň šetrná k životnému prostrediu. Ochrana životného prostredia je pre budúcnosť jednotlivcov a celej našej planéty kľúčová. Preto by Vaše rozhodnutie malo smerovať k nákupu chladničky s ekologickým chladivom. Väčšina súčasných chladničiek je plnená bezfreónovým chladivom, ktoré je označované R 134a a je prijateľné pre životné prostredie aj keď v nepatrnom množstve prispieva k vytváraniu skleníkového efektu. Látka, ktorá jednoznačne nespôsobuje narúšanie ozónovej vrstvy a neprispieva k vytváraniu skleníkového efektu je chladivo R 600a, tzv. izobután. Väčšina energeticky úsporných spotrebičov (sú v energetickej triede A alebo B) používajú 100% ekologické chladivo izobután R 600a, ktoré okrem toho, že nenarúša ozónovú vrstvu, zabezpečuje aj nižšiu spotrebu energie a nižšiu hlučnosť v porovnaní s bežne používaným chladivom R 134a“ .

     Na záver Vám ukážeme, čoho je človek schopný. Pozrite sa na nasledovné fotografie (obr.36). Národný park s tretím stupňom ochrany. Asi každý by očakával krásnu, ničím nepoškvrnenú prírodu. Stačilo prejsť 20 m za informačnú tabuľu a hneď sa ta krása pominula. Niet k tomu viac čo dodať.


Obr.36 Čierna skládka v národnom parku

„NEROZOBERAJTE STARÉ CHLADNIČKY!!! NEVYHADZUJTE ICH DO VOĽNEJ PRÍRODY!!! OHROZUJETE SVOJE ZDRAVIE A POŠKODZUJETE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!!! NEBRÁŇTE ZHODNOCOVANIU A VRÁTENIU POUŽITÝCH MATERIÁLOV SPÄŤ DO VÝROBY. NA SLOVESKU SÚ SPOLOČNOSTI, KTORÉ SÚ ŠPECIALIZOVANÉ NA EKOLOGICKÚ LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH CHLADNIČIEK A MRAZNIČIEK. „

http://www.tittl.sk
http://www.monitor-cien.sk
http://www.sazp.sk
Leták spoločnosti ENVIDOM
http://envidom.sk