Plasty PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Plasty
Základné rozdelenie plastov
Metodický postup separácie
Celý článok

     Plasty boli objavené v 19. storočí, ich búrlivý vývoj začal od konca 19. storočia. Spôsobil prevrat
v použití materiálov na celom svete, väčšina z nich bola využívaná pre armádu. Počiatky moderného plastového priemyslu siahajú do Ameriky.

     Mnoho materiálov, ktoré bežne využívame, je prírodného pôvodu, napríklad drevo, kovy, bavlna, koža a iné.
Získavame ich z rastlín, zvierat, prípadne ich získavame ťažbou zo zeme. Dnes už je možné nahrádzať ich lacnejšími, synteticky pripraveným materiálom, plastom. Vyrába sa z látok, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v rope, ale aj v zemnom plyne a v uhlí. O ich spracovanie sa starajú odvetvia chemického a petrochemického priemyslu.

     Plasty sú ľahko tvarovateľné, dajú sa z nich vytiahnuť tenké fólie alebo ich použiť na výrobu predmetov bežnej spotreby. Sú najnovšími materiálmi, ktoré sa používajú na obaly a balenia.
Druhá polovica 20. storočia sa dá charakterizovať ako éra plastov. Obklopujú nás všade a ich účinkami - cez vzduch, vodu a potraviny – ovplyvňujú (znečisťujú) pracovné a životné prostredie a nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus.
Plasty sa používajú:

  • pri balení potravín,
  • pri výrobe konzumných produktov (šaty, topánky, domáce spotrebiče, nábytok, kontajnery, hračky),
  • ako stavebný materiál (potrubia, odkvapové rúry),
  • v dopravných prostriedkoch (sedadlá , podložky, krytiny, koberce, vlakov, lietadiel, lodí),
  • ako textilné vlákna na obleky a poťahoviny.

     Jednou z výhod plastov je ich odolnosť voči korózii a rozkladu. Pretože sú plasty odolné voči vode
a nehnijú, sú ideálnym materiálom na predmety používané aj ako vodovodné rúry, či kvetináče. Plasty možno rýchlo vytvarovať do akejkoľvek podoby, ako sú misky na jedlo, kelímky, poháre, odpadové koše v domácnosti, plastové kreslá, plastové lavičky, hračky, aj jednorázový plastový riad s ktorým sa stretávame na rôznych spoločenských podujatiach, kúpaliskách a pod. Sú praktické, ľahké a po použití sa znehodnotia.

     Obyvatelia sú ovplyvňovaní plastmi nielen počas výroby, ale aj počas používania, čo je na zamyslenie. Niektoré chemikálie prenikajú do potravín. Príkladom kontaminovaného jedla z mnohých typov plastov je napr. dôkaz styrénu uvoľneného z polystyrénu, plasticizérov z PVC, antioxidantov z polyetylénu a acetylaldehydu uvoľneného z PET fliaš (POLYETYLÉN TEREFTALÁT); polypropylénové fľaše uvoľňujú do obsahu rastlinných olejov merateľné hladiny BHT, Chimasorbu 81, Irganoxu PS 800, Irganixu 1076 a Irganoxu 1010. Existujú evidentné dôkazy, že acetaldehyd sa vyplavuje z PET fliaš do vody.

     Zneškodňovanie PVC spaľovaním komplikuje prítomnosť chlóru v štruktúre makromolekúl (z 1 kg PVC vzniká až 600 g HCL); spaľovaním PVC vznikajú tiež karcinogénne produkty spaľovania – dioxíny. Vedecká komunita považuje dioxíny za najjedovatejšie chemikálie, ktoré kedy človek vyprodukoval. Je ich asi 210 druhov. Vznikajú ako nepotrebné vedľajšie produkty priemyselných aktivít, u ktorých sa pri spaľovaní používa chlór.

Priemyselné zdroje dioxínov:
• spaľovanie lekárskeho a komunálneho odpadu, kanalizačného a nebezpečného priemyselného odpadu,
• výroba a spaľovanie plastov z PVC,
• bielenie celulózy a papiera chlórom,
• tavenie a čistenie kovov (najmä pri ich recyklácii, ak sa vyskytuje prímes PVC).

Vplyv dioxínov na zdravie:
• poškodzujú imunitný systém,
• narušujú hormonálny systém,
• poškodzujú vyvíjajúci sa plod v tele matky (teratogenita),
• majú rakovinotvorné účinky (podporujú rast nádorov),
• negatívne vplývajú na kardiovaskulárny systém,
• podporujú cukrovku,
• poškodzujú nervový systém, môžu prispieť k poruchám správania,
• môžu spôsobiť kožné ochorenia (napr. chlórakné),
• môžu spôsobiť negatívne vývojové a neurologické poruchy novorodencov (ktorých matky boli vystavené vysokým dávkam).

     Plasty sú jedným z najhoršie recyklovateľných materiálov a najviac zaťažujú naše životné prostredie, pretože sa na trhu vyskytujú v mnohých podobách. Môžu sa recyklovať len na produkt s nižšou kvalitou - plastová fľaša od malinovky sa môže len vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky a použiť ako vypchávka do kresiel alebo ako izolácia do spacích vakov. Zo zmesi plastového odpadu sa dá recykláciou vyrobiť napríklad odolný plastový plot, protihlukové panely pre dopravné komunikácie, clony proti oslneniu, protisnehové zábrany, nosiče dopravných značiek.

     Recyklácia plastov je možná po veľmi dôkladnom pretriedení, lebo vlastnosti granulátu získaného z odpadového plastu sa líšia od vlastností novej suroviny. Počet recyklácií aj množstvo plastových obalov vhodných k recyklácii je preto obmedzený:

• PE sa znovu používa na odpadkové sáčky a odpadové koše,
• PVC na výrobu tyčí, trubiek, plastový nábytok,
• PET fľaše sa môžu vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky, roztaviť a vyrobiť vlákna na tkaniny a nábytok.

Je možné spracovávať aj zmiešané a znečistené plastové obaly - nahrádzajú ťažké topné oleje pri výrobe cementu či železa, nebezpečné je však, že sa pri tom do ovzdušia dostáva veľa nečistôt a jedovatých látok.


Základné rozdelenie  plastov

Plasty sa triedia na recyklovateľné a ostatné.

     Recyklovateľné plasty sa spracúvajú podľa potreby odberateľa, ostatné zmesné plasty sa drvia a materiálovo zhodnocujú v stavebníctve. Recyklované plasty z hygienických dôvodov už nie je možné používať na výrobky, ktoré prichádzajú priamo do kontaktu s potravinami.
     Poobzerajte sa okolo seba, je to jedno, kde sa nachádzate či doma, v kancelárii, alebo na ulici, v obchodnom dome, cestujete autom, vlakom, autobusom. Skúste si predstaviť, že prostredie, v ktorom sa nachádzate, je bez plastov...  Ťažká predstava, že?!
     Preto je veľmi dôležité zamerať sa na to,  ako môže občan prispieť k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Prvým krokom je obmedzenie výrobkov s plastovými obalmi. Pokiaľ sme sa už rozhodli kupovať výrobky, ktoré takéto obaly obsahujú, tak je na nás, aby sme sa začali svedomito zaoberať ich separáciou (triedením).
     Nebezpečenstvo odpadu z plastov je pre životné prostredie dané úrovňou nakladania s ním. Množstvo odpadu z plastov, ktoré je potrebné zneškodniť závisí od toho, koľko odpadu sa materiálovo zhodnotí a koľko z celkového množstva plastového odpadu predstavuje nevyužiteľný odpad. Je na nás, aby sme svojim konaním prispeli k materiálovému zhodnocovaniu plastových odpadov, čím znížime množstvo nevyužitého plastového odpadu a v konečnom dôsledku aj množstvo komunálneho odpadu.
     Výrobcovia pre uľahčenie označujú obaly grafickými značkami (obr.1), ktoré sú doplnené písomnými a číselnými údajmi.

alt

Obr. 1 Grafické označovanie plastových obalov

      Písmená a čísla upresňujú, o aký druh obalu sa jedná. Pri obaloch, ktoré sú vyrábané z plastov sa používajú písomné skratky doplnené číselným údajom:


Plasty

Materiál

Číselné označenie

Písomné označenie

Polyetyléntereftalát

1

PET

Polyetylén vysokej hustoty

2

HDPE

Polyvinylchlorid

3

PVC

Polyetylén nízkej hustoty

4

LDPE

Polypropylén

5

PP

Polystyrén

6

PS


     Ďalej sa stretávame s plastovými obalmi v kombinácii iných materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom C a skratkou materiálu, ktorý na obale prevláda:

Kompozity „C“

Materiál

Číselné označenie

Plast / hliník           

90

Plast / cínový plech 

91

Plast / rôzne kovy

92


     Okrem týchto informačných symbolov sa na plastových obaloch nachádza aj grafický znázornený panáčik odhadzujúci nepotrebný obal do zbernej nádoby (obr.2).Obr. 2 Grafické zobrazenie panáčika so zbernou nádobou
Metodika separovania plastových obalov

     S používaním plastových obalov sa stretávame doslova na každom kroku. Skoro každý výrobok obsahuje buď úplne, alebo čiastočne plastový obal, ktorý sa stáva odpadom. Uviedli sme šesť druhov materiálov, s ktorých sa vyrábajú plastové obaly. Označenie plastového obalu je viditeľné, stačí, ak si obal dôkladne prezriete. Výrobcovia uvádzajú označenia na nálepkách obalov, alebo je označenie vylisované (najčastejšie na dne obalu) ako znázorňujú obr.3 a 4.

     PET (Polyetyléntereftalát) – v najväčšej miere majú zastúpenie pri nápojoch, rastlinných olejoch, ale aj pri saponátových výrobkoch (čistiace prostriedky) a napríklad aj pri liekoch, alebo vitamínoch.

alt

Obr. 3 Použitie plastových PET obaloch

alt

Obr. 4 Čistiace prostriedky

alt

Obr. 5 Lieky s plastovým a papierovým obalom

HDPE (PE-HD) – Polyetylén vysokej hustoty, ktorý sa používa na výrobu dutých predmetov, hlavne na výrobu obalov čistiacich prostriedkov, ale aj tašiek. Tašky nájdeme v obchodných domoch, kde ich bezplatne poskytujú občanom pri kúpe výrobkov z ich obchodu. S takými výrobkami sa stretnete napríklad v TESCO predajniach (obr.6). Obaly s HDPE sú použité aj pri potravinách ako sú jogurtové mlieka (obr.7). Uzávery na PET fľašiach sú tiež vyrábané z polyetylénu vysokej hustoty.

alt

Obr. 6 TESCO taška a obr.7 jogurtové mlieko v obale z polyetylénu vysokej hustotyPVC - Polyvinylchlorid patrí medzi najproblematickejší typ plastu, ktorý obsahuje látky vážne ohrozujúce životné prostredie a zdravie človeka. Využitie PVC na recykláciu je veľmi obmedzené, a preto sa väčšinou dostáva na skládky alebo do spaľovní odpadov. Najmä v spaľovniach je PVC zdrojom nebezpečných chemických zlúčenín obsahujúcich chlór, z ktorých sú najnebezpečnejšie dioxíny.
V celom svete rastie tlak za zákaz PVC. Prečo a čím je PVC nebezpečnejší ako iné druhy plastov?
Najväčšie negatíva  sú spojené s chlórom, ktorého sa pri výrobe PVC používa najviac. Podľa pôvodne schváleného zákona o odpadoch sa od roku 2008 nesmeli u nás vyrábať a ani predávať výrobky z PVC. Tlak priemyslu v SR spôsobil, že v roku 2002 bolo to ustanovenie v zákone o odpadoch zrušené prostredníctvom novelizácie iného zákona.
Hlavným negatívom PVC je, že na výrobu sa používa chlorid sodný (NaCl), z ktorého chemický priemysel vyrába plynný chlór. Chlór sa v prírode vyskytuje v takých malých množstvách, že si živé organizmy s ním nevedia poradiť. Prispieva k vzniku vysoko toxických dioxínov, ktoré poškodzujú imunitný a hormonálny systém.
V súčasnosti sa z PVC vyrábajú kelímky pre domácu škvarenú masť, obaly na čistiace prostriedky ako je škrob (obr.8), šampóny (obr.9), kelímky v rýchlom občerstvení, ale aj pri potravinách, ako sú napríklad obaly pre jogurtové nápoje (obr.10).

altLDPE (PE-LD) – Polyetylén nízkej hustoty sa používa predovšetkým na výrobu fólií. Typické produkty z PE-LD sú vrecia na odpad, fólie pre poľnohospodárstvo, obaly na časopisy (obr.11), sáčky a vrecia. Obr.11 LDPE obal použitý na balenie časopisov.

altSáčky sa používajú na balenie najrôznejších výrobkov, ktoré svojím tvarom, hmotnosťou alebo chemickým pôsobením nezapríčiňujú ich poškodenie. Zabalené výrobky sú sáčkami chránené pred navlhnutím, vysychaním alebo znečistením. Sáčky sa používajú v rozpätí teplôt -20 °C až +60 °C. Je možné  ich  používať do mrazničiek, či na akékoľvek balenie potravín. Sáčky sa vyrábajú v prírodnom (transparentnom) prevedení s miernym mliečnym zákalom, poprípade  prifarbené do rôznych farebných odtieňov farebnej škály.
Ďalej sa v domácnostiach stretávame s vrecami, ktoré sú určené na balenie priemyselných hnojív, zeminy, rašeliny, stavebných hmôt, nachádzajú tiež využitie v potravinárstve pri balení potravín a pri likvidovaní odpadu.

PP – Polypropylén sa používa vo veľkej miere v priemysle, pretože má dobrú pevnosť, tvrdosť a stálosť. Z polypropylénu sa vyrábajú súčiastky do čerpadiel, nádrže, armatúry a pod. V domácnostiach sa stretávame  s obalmi na potraviny ako sú rastlinné maslá (obr.12 ), čistiace prostriedky, šampóny (obr.13), ale aj hotové omáčky (obr.14). Na balenie sladkostí ako sú napolitánky, čokoládky sa tiež používa polypropylén.

alt

Obr. 12 Rastlinné maslá v obale s polypropylénu

alt

Obr. 13 Čistiace prostriedky v polypropylénovom obale

alt

Obr. 14 Hotové jedlá v polypropylénovom obale

Ďalej sú to obalové sáčky pre potraviny, ako sú cestoviny (obr.15).

alt

Obr.15 Polypropylénové obaly použité na balenie potravín

S kombinovaným obalom sa môžeme stretnúť napríklad pri balení čajov (obr.16), kde vnútorný obal je z papiera a vonkajší obal je z plastu.

alt

Obr. 16 Čaj zabalený v plastovom obale


PS – Polystyrén je veľmi rozšírený pre svoje tepelnoizolačné a ochranné vlastnosti , používa sa ako tepelná izolácia a obalový materiál. Polystyrén je priehľadný, tvrdý, a zároveň veľmi krehký plast.  Je zdravotne nezávadný (pri normálnych teplotách), a preto našiel využitie ako obalový materiál na potraviny. Stretávame sa s ním pri zakúpení nových výrobkov, ktoré sú obalené polystyrénovým obalom z dôvodu ochrany. Nájdeme ho pri zakúpení televízora, chladničky, pračky, počítačového monitora (obr.17).

alt

Obr. 17 Polystyrénový obal pri zakúpení spotrebičov

V domovej výstavbe, kde je väčšia možnosť stavby záhradných krbov sa používajú podnosy jedál z polystyrénu (obr.18). Sú to taniere, misky, tácky, ktoré pri väčšej opatrnosti je možné opätovne používať.

alt

Obr. 18 Polystyrénové podnosy

Používa sa na výrobu obalov  jogurtov, nátierok (obr.19).

alt

Obr. 19 Polystyrén použitý na výrobu obalov pre jogurty a nátierky


Na detailných obrázkoch vidíme, že spotrebiteľ je dostatočne informovaný o použitom materiály pri obale
(PS - polystyrén), ako aj pri viečku (AL – hliník). Obaly je  potrebné  po použití umyť a oddeliť plastový obal od kovového viečka a umiestniť jeden do zbernej nádoby pre plasty a druhý do zbernej nádoby pre kov.

Po spotrebovaní potravín, čistiacich prostriedkov, liekov a vitamínov, po opotrebovaní nákupných plastových tašiek, sa plastový obal stáva nepotrebný (odpadom). To ale neznamená, že je už nepoužiteľný. Jeho životný cyklus by nemal skončiť na skládke, alebo vo voľnej prírode (ako vidíme na obr.20), ale mal by pokračovať ďalej. Je to  už na nás všetkých, ako sa k takejto situácii postavíme.

alt

Obr. 20 Zabráňme znečisťovaniu prírody !!!


Nastal čas, kedy môžeme prispieť k ochrane zdravia a čistote životného prostredia. Zodpovedným prístupom k separácii plastových obalov zabránime negatívnym aj estetickým  vplyvom na životné prostredie, ktorého súčasťou sme všetci.
Pred umiestnením obalov do zberných nádob je dôležité, aby plastové obaly boli čisté a zbavené iných materiálov. Obaly z  nesladených minerálok nie je potrebné čistiť (vyplachovať). Po sladených minerálkach, džúsov, čistiacich prostriedkoch, kelímkoch od jogurtov zostávajú v obaloch pozostatky potravín. Z pohľadu nás spotrebiteľov je dôležité, aby sme tieto pozostatky odstránili. Pokiaľ bude každý z nás pri separovaní zodpovedne čistiť použité obaly, uľahčí prácu spracovateľov. Na vyčistenie stačí malé množstvo vlažnej vody (záleží od veľkosti obalu), ktoré nalejeme do obalu a pretrasením obalu sú pozostatky odstránené. Zopakujeme to ešte raz, čím dosiahneme čistejší obal. Po vyčistení PET obalov je potrebné zmenšiť objem obalu. Predĺžime tým interval zvozu zberných nádob. Pri používaní zberných nádob o objeme 1100 l sa zmestí približne 733 PET obalov s objemom 1,5 l. Je to najčastejšie používaný objem plastových obalov. Samozrejme ide o názorný príklad, ktorému by v skutočnosti zodpovedalo menej obalov, pretože do zberných nádob použité obaly hádžeme a neukladáme. Pozrime sa ako sa dá zmenšiť objem PET fľaše.

alt

Obr. 21 Celý plastový obal

Na obr.21 vidíme celý obal, vyprázdnený pripravený na separáciu.

Ale pred tým,  než ho odnesieme do zbernej nádoby urobme ešte jednu dobrú vec, zmenšíme jeho objem.
Je to veľmi jednoduché.
Uvoľníme uzáver a obal jednoducho stlačíme (obr.22).
V prípade, že je to pre niekoho namáhavé, môže obal položiť na zem, pristúpiť s nohou a zakrútiť uzáver.

alt

Obr. 22 Zmenšený plastový obal


A je to. Pokiaľ sa objem zmenší na jednu štvrtinu, zvoz zberných nádob sa nemusí vykonávať tak často, ako keď by sme hádzali obaly nezmenšené.

Teraz odnesieme plastové obaly do zberných nádob. Obaly umiestňujeme do žltej zbernej nádoby (obr.23) alebo vložíme do žltého plastového vreca (obr.24) na plasty. V prípade žltých zberných vriec, ktoré sa najčastejšie používajú v domovej výstavbe, ich po naplnení odložíme na miesto, kde nám nebudú prekážať. Napríklad do pivnice, garáže a vyložíme v čase zberu plastov pred dom. V prípade, že sa vo vašom meste / obci nachádza zberný dvor, tak naplnené zberné vrece zanesieme do zberného dvora.

alt

Obr.23 Zberná nádoba na plasty

alt

Obr. 24 Zberné vrece na separované plasty


Do žltých zberných nádob na plasty PATRÍ:
– PET fľaše od nápojov, plastové obaly z čistiacich prostriedkov, šampónov.

Do žltých zberných nádob na plast NEPATRÍ:
obaly od nebezpečných látok, napr. motorových olejov, farieb, lepidla, chemikálií.

Na zberných nádobách, ktoré sú odlíšené farebne sa nachádzajú informačné tabuľky. Slúžia pre upresnenie, čo do zbernej nádoby nepatrí. Sú napísané väčšími výraznými nápismi.


PLAST

"Do zberných nádob na plast umiestňujte obaly čisté a zbavené iných materiálov,
zmenšite ich objem stlačením, alebo zošliapnutím."


Nevhadzujte: Znečistené plastové obal, linoleum, guma, plastové obaly od motorových olejov, plastové obaly od lepidiel, plastové obaly od farieb, molitan."Ďalej pokračuje životný cyklus plastov tak, že sa oddelia nečistoty a prímesi. Potom sa triedia na jednotlivé komodity (PET fľaše podľa farieb, fólie…). Takto vytriedené sa lisujú do balíkov a dodávajú odberateľom na ďalšie spracovanie. Môžu sa recyklovať len na produkt s nižšou kvalitou – plastová fľaša od malinovky sa môže len vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky a použiť ako vypchávka do kresiel, alebo na výrobu plastových držiakov na dopravné značky, snehové zábrany, lavičky do parkov a napríklad aj na výrobu odpadkových košov.

Na výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje až 2,5 tony ropy. Toto množstvo ropy je možné nahradiť 1,2 tonami zberových plastov. Pri takejto recyklácii dochádza k 97% úspore energii oproti výrobe z ropy.


„POMÔŽME ZNÍŽIŤ NEGATÍVNE VPLYVY NA NAŠE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, DÔKLADNE SEPARUJME PLASTOVÉ OBALY A VYHÝBAJME SA PLASTOVÝM VÝROBKOM “

AKO?

Tu je odpoveď:


• uprednostňujme vratné obaly,
• nekupujme a nepoužívajme výrobky z PVC,
• kupujem potraviny v sklenených, alebo kovových obaloch,
• nezohrievajme jedlo v plastových nádobách,
• zmenšujme objem odhodených plastových obalov jednoduchým stlačením (zašliapnuť obal),
• používajme oblečenie, textílie z prírodných vlákien,
• NESPAĽUJEM plasty – pri spaľovaní pri nízkych teplotách sa uvoľňujú prudko jedovaté chemické zlúčeniny.

V prípade, že vaše mesto / obec separuje plasty všeobecne, prispejte k zvýšeniu separácie tým, že budete žiadať od zodpovedných vedúcich zberné nádoby na jednotlivé druhy plastových odpadov. Na Slovensku vykonávajú spracovateľskú činnosť subjekty na spracovanie separovaných plastov z PET (polyetyléntereftalát), PE (polyetylén), PVC (polyvinylchlorid), PS (polystyrén) PP (polyetylén), ale aj spracovanie zmesového plastu. Pokiaľ sa budú vyhovárať na nemožnosť ďalšieho spracovania, tak ich usmerníte, že na stránke www.separujodpad.sk sa nachádza zoznam spracovateľov separovaného komunálneho odpadu.

http://www.ruvzbj.sk
http://enviroportal.sk
http://www.vusapl.sk
http://www.naturpack.sk