Komodity PDF Tlačiť E-mail

Sklo


Sklo tvorí 12% komunálneho odpadu.
Sklo je priezračná alebo priehľadná beztvárna látka, ktorá vzniká vychladnutím kremičitanovej alebo inej taveniny.
Sklo patrí medzi druhotné suroviny, ktoré sú dlhodobo dobre recyklovateľné.
Základné suroviny na výrobu skla sú čistý kremičitý piesok, oxid vápenatý, uhličitan sodný alebo draselný a oxid hlinitý. Z týchto surovín sa pripraví prášková zmes nazývaná sklársky kmeň, ktorý sa taví v sklárskej peci.
K základným zložkám kmeňa sa pridávajú rôzne prísady, ktoré sklo čistia, zafarbujú alebo znepriehľadňujú.
Tekutá sklovina sa ďalej spracováva fúkaním, lisovaním, liatím a to ručne alebo strojovo. Takto vzniknuté polotovary sa môžu ďalej upravovať leptaním, pokovovaním, brúsením a leštením podľa konkrétneho výrobku.

Papier

Papier tvorí 20% komunálneho odpadu, je tenký, hladký materiál vyrábaný zhutnením vlákna.
Použité vlákna sú obvykle prírodné a založené na celulóze. Najobvyklejší materiál je drevovina z vláknitého dreva (väčšinou ihličnatá drevina), ale môžu byť použité aj iné rastlinné vláknité materiály ako bavlna, plátno
a konope.
Vstupné suroviny sa rozvlákňujú a získavajú sa z nich vlákna celulózy, ktorá sa ďalej, podľa požadovaného produktu, čistí a upravuje. V papierenskom stroji sa zmes celulózy a vody odvodní, zlisuje a na záver vysuší.
Z kombinovaných obalov, ktoré obsahujú v najväčšom zastúpení papier poznáme Tetrapaky. Sú to viacvrstvové tepelne upravované obaly.
Recykláciou je z nich možné vyrábať plnohodnotné výrobky (tetrapakové dosky, vratné obaly a pod.).

Plasty

Plasty tvoria 7% komunálneho odpadu.
Vie si niekto predstaviť život bez plastov? Asi nie.
Niekto si povie, že číslo 7 to nie je až také strašné, ale v pomere k hmotnosti plastov a k celkovej produkcii komunálneho odpadu to pripadá cca 280 kg na obyvateľa za rok.
A teraz si predstavte 280 kg plastových obalov, ktoré vyhodíte po spotrebe potravín a výrobkov. Plasty označujú syntetické alebo polosyntetické polymerizačné produkty, ktoré sú zložené z organických kondenzačných alebo prísadových polymérov. Navyše obsahujú ďalšie látky pre zlepšenie vybraných vlastností. 
Vývoj plastov začal použitím prírodných materiálov (napr. kaučuku) a následne pokračoval použitím chemicky modifikovaných prírodných materiálov – v súčasnosti pokračuje produkciou syntetických molekúl, pričom teoreticky poznáme toľko druhov plastov ako polymérov, pričom každý druh plastu sa vyrába vlastným spôsobom.

Kovy
 
Kovy tvoria 4% komunálneho odpadu a delia sa na jednotlivé druhy. Najväčší podiel z kovov v obaloch má hliník.
Po separácii sa rôznymi metódami (najčastejšie lisovaním) spracováva
a využíva ako druhotná surovina pri výrobe.


Biologicky rozložiteľný odpad (bioodpad)

altBiologický rozložiteľný odpad tvorí 40 - 45% komunálneho odpadu. Najstaršou metódou zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu je kompostovanie, ktorého výsledkom je vznik prírodného hnojiva.
Využitie je možné vo veľkom aj v malom – v poľnohospodárstve aj vo vlastnej záhradke.
Biologicky rozložiteľný odpad je druh odpadu, ktorý sa rozloží v prírode bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Ale biologicky rozložiteľný odpad vyprodukovaný ľudskou činnosťou, ktorý sa ukladá na skládky odpadov spolu s ostatnými zložkami komunálneho odpadu negatívne vplýva na skládkované zložky, a tým aj na životné prostredie.


Šatstvo

Šatstvo je súčasťou nášho každodenného života. Používame ho 24 hodín denne. To znamená, že predstavuje jednu z komodít, ktoré sa nachádzajú v zmesovom komunálnom odpade. Šatstvo je súčasťou textilu, ktorý zaberá 4% odpadu z celkového objemu zbernej nádoby. Medzi šatstvo patria napr. spodné prádlo, tričká, košele, svetre, nohavice, vetrovky a stávajú sa odpadom či je, alebo nie je opatrebované. Existujú možnosti ako správne nakladať so šatstvom pred tým než sa stane nepotrebnou vecou, čiže odpadom. V časti Ako separovať je rozpracovaný metodický postup separácie tejto komodity.

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť


Medzi komodity, ktoré obsahujú nebezpečnú ortuť a s ktorými sa občania najčastejšie stretávajú patria žiarivky, výbojky v rôznom prevedení a tiež ortuťové teplomery, ktoré používame na meranie telesnej, vonkajšej a vnútornej teploty. Sú to komodity, ktoré patria medzi nebezpečný odpad a peto je veľmi dôležité správne s nimi zaobchádzať po ukončení ich funkčnosti (životnosti). Predstavuju 1% z celkového množstva komunálneho odpadu, ale k ich percentuálnemu pomeru sú veľmi nebezpečné pre všetky zložky životného prostredia. Možnosti ako správne nakladať so žiarivkami a výbojkami nájdete v časti Ako separovať, kde je rozpracovaný metodický postup separácie tejto komodity.

Zariadenia, ktoré obsahujú chlórfluórované uhľovodíky

Staré chladničky a mrazničky predstavujú komodity, ktoré pre svoju funkciu používajú freón. Freón patrí medzi chlórfluórované uhľovodíky a jeho únikom do ovzdušia dochádza k narušeniu samoregenerácie ozónovej vrstvy. Je dôležité staré chladničky a mrazničky, ktoré splnili svoju funkciu a stali sa odpadom nerozoberať a nevyhadzoať do prírody. Na Slovensku máme spoločnosti, ktoré sa zaoberjú ich elkologickým spracovaním.
Ako správne nakladať so starými chladičkami a mrazničkami nájdete v časti Ako separovať.Batérie a akumulátory

Batérie a akumulátory zabezpečujú dodávku elektrickej energie pre mobilné zariadenia, medzi ktoré patria napr. baterky (ručné svietidlá), mobilné telefóny ale aj automobily. Svojím zložením a použitými materiálmi patria medzi nebezpečný odpad. Obsahujú olovo a používatelia sú informovaný o tom, že takéto výrobky nepatria do zbernej nádoby a je možné ich ekologicky spravcovať.
O označovaní a možnostiach správneho nakladania sa dozviete v časti Ako separovať.
 

Elektrické a elektronické zariadenia

Z názvu vyplýva, že ide o zariadenia, ktoré pre svoju funkciu využívajú elektrickú energiu zo siete alebo z batérií. Aj v tomto prípade ide o zariadenia, ktoré patria medzi nebezpečný odpad a preto, keď sa stanú odpadom je dôležité s nimi správne nakladať. Obsahujú nebezpečné materiály, ktoré po rozklade v prírode, alebo na skládke komunálneho odpadu poškodzujú jednotlivé zložky životného prostredia. Existujú možnosti ako správne nakladať s týmito komoditami.
V časti Ako separovať sa dozviete viac.


Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad vzniká pri stavebných prácach. Pokiaľ nie je znehodnotený chemikáliami, nebezpečnými látkami tak, že nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým a biologickým premená, radíme ho medzi inertný odpad. Takýto odpad vieme znova spracovať a používať napr. aj pri stavebných prácach. Možnosti ako nakladať s drobným stavebným odpadom sú spracované v časti Ako separovať.Objemný odpad

Objemný odpad nazývaný aj veľkoobjemový obsahuje veci, ktoré majú veľké rozmery (vyplýva to aj z názvu). Medzi objemný odpad patrí nábytok, okná, kreslá, radiátory a pod., ktoré je možné elkologicky spracovať. Pred tým, ako ho vyhodíte pouvažujte o možnostiach predĺženia životnosti tejto komodity. V časti Ako separovať vám ponúkame niektoré možnosti.