Označovanie výrobkov a obalov - Označovanie obalov v SR PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Označovanie výrobkov a obalov
Označovanie obalov v SR
Značky na označovanie obalov
Označovanie nebezpečného odpadu
Celý článok
Označovanie obalov podľa právnej úpravy Slovenskej republiky

V zmysle zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch v znení zákona č. 245/2003 Z. z. povinná osoba t.j. výrobca a dovozca obalov alebo balených výrobkov zabezpečí s účinnosťou od 1.januára 2004 označenie obalu o:

   • materiáloch, z ktorých je obal vyrobený,
   • tom, či ide o opakovane použiteľný obal alebo zálohovaný obal, ktorý nie je opakovane použiteľný,
   • spôsobe nakladania s obalom.


V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 5/2003 210/2005 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch v znení vyhlášky MŽP SR č. 577/2003 Z. z. sa obaly označujú:


   • značkami okrem obalov:

   • ktorých plocha po rozložení nepresahuje 100 cm2,
   • obalov, ktorých menovitý objem nepresahuje 50 ml, vnútorných fixačných prostriedkov, preložiek
     a vložiek,ak nie sú potlačené, prelisované alebo vyrazené,
   • obalov zo zmrštiteľnej, prieťažnej fólie alebo plastovej fólie, ak nie sú potlačené a označené etiketou,
   • súčastí obalov, ako sú etikety, štítky a visačky,
   • súčastí obalov, ktorých hmotnosť nepresahuje 5 g.


Značka, ktorá znamená, že obal je možné zhodnotiť (opätovné použiť) je zobrazená na obrázku. Je to všeobecná značka, ktorá je doplnená o spresňujúce písomné a číselné informácie pre konkrétny druh obalu.  


alt

Značka sa umiestňuje na takom mieste na obale, ktoré sa otváraním obalu alebo bežnou manipuláciou s obalom nepoškodí alebo neodstráni. Viacnásobné použitie identifikačného znaku na obale je prípustné.
Ak z technických dôvodov nemožno umiestniť značku na obale, možno ju umiestniť k tovaru v obale, ak to vlastnosti tovaru dovoľujú, alebo na osobitnom letáčiku odovzdávanom príjemcovi tovaru spolu s tovarom v obale.

Zálohované, opakovane použiteľné obaly (vratné obaly ako napr. obaly na pivo, víno, malinovku, minerálku, sirupy a pod.) sa označujú textom „Návratný obal“.

Požiadavky na vlastnosti umožňujúce spätný odber obalov:
Opakovane použiteľný obal a zálohovaný obal, ktorý nie je opakovane použiteľný, musia pri spätnom odbere obalov spĺňať tieto kritériá:

a) neporušenosť,
b) pôvodný tvar,
c) bez mechanických nečistôt (vnútri i na povrchu),
d) označenie obalu textom „Návratný obal