Finančný postih pri neseparovaní PDF Tlačiť E-mail

Finančný postih pri neseparovaní je možný v prípade dôveryhodného preukázania, že obyvatelia konkrétneho domu neseparujú komunálny odpad.

Tomuto spôsobu sa radšej vyhnime.

Môže nastať situácia, že niektorí občania si z toho vezmú ponaučenie, ale tá horšia stránka je, že
u niektorých finančný postih vyvolá hnev. Preto použime radšej postup presvedčovacej metódy
a zistime, aký dôvod neustáleho neseparovania prevláda u konkrétnych občanov.

Pravidelná informovanosť občanov o celkovej situácii nakladania s komunálnym odpadom v dotknutej samospráve je pozitívna informácia. Obyvatelia by mali vedieť, aký má vplyv vynaložené úsilie na stav odpadového hospodárstva v ich meste alebo obci. Pokiaľ im budú poskytnuté informácie, napríklad o koľko sa znížilo množstvo komunálneho odpadu zmesového po zapájaní sa do separácie, budú to vnímať pozitívne, že vynaložené úsilie sa odzrkadlilo v znížení množstva komunálneho odpadu zmesového.

Pokiaľ sa množstvá budú zaznamenávať, tak sa obyvateľom poskytne informácia o konkrétnych rodinách, u ktorých sa výrazne znížilo množstvo komunálneho odpadu zmesového. Naopak, zverejnením rodín, ktoré nepriložili ruku k dosiahnutiu pozitívnych výsledkov, môže situáciu priviesť do stavu, že sa rodiny budú snažiť o to, aby sa ukázali v lepšom svetle pred spoluobčanmi.