Komunikácia s okolím PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Komunikácia s okolím
Nedostatky zo strany samospráv
Celý článok

    Samospráva musí vyvíjať úsilie o zavedenie separovaného zberu komunálnych odpadov vo všetkých jej oblastiach. Týka sa to základných škôl, materských škôl, nemocníc, reštaurácií, nákupných centier, športových areálov, priemyselných podnikov, autobusových a železničných staníc, trhov, priestorov spoločenských podujatí ako sú kiná, amfiteátre, ktoré sa používajú pri organizovaní slávností, hudobných skupín a pod.. Pokiaľ samospráva nezabezpečuje separovanie komunálnych odpadov v niektorých zo spomínaných oblastí, tak je povinná žiadať od prevádzkovateľa, aby zabezpečil prostriedky pre separovanie komunálnych odpadov, pretože mesto, respektíve obec zabezpečuje zvoz komunálnych odpadov zo spomínaných oblastí.

V prípade, že samospráva je organizátorom napr. slávností, hudobných podujatí, tak by mala v priestoroch zabezpečiť dostatočný počet prostriedkov na separovanie komunálnych odpadov. V prípade nedostatočného počtu prostriedkov riešiť situáciu stiahnutím prostriedkov z menej obývaných oblastí a po ukončení akcie ich vrátiť späť. Je to postačujúci spôsob, pretože spomínané podujatia sa konajú v podvečer a jeden, maximálne dva dni, čo nemá negatívny vplyv na menej osídlenú oblasť.

V prípade dlhšie trvajúcich podujatí je možnosť upovedomiť obyvateľov o dočasnom presunutí zberných nádob. Pokiaľ ich upovedomíte o danej situácii, tak to vplýva na dotknutých obyvateľov pozitívne. Preukážete im tým záujem o zabezpečenie konkrétnej akcie z organizačnej strany, a takisto zo strany zabezpečenia separácie vyprodukovaného komunálneho odpadu pri konkrétnej akcii.

Pokiaľ sa v samosprávach nachádza základná škola alebo škôlka, je skvelá možnosť zapojenia detí de separácie komunálneho odpadu. Deti sa rýchlo učia a tým pomôžu pri usmernení svojich starších súrodencov a rodičov. Základom je zabezpečenie prostriedkov pre jednotlivé druhy separovaných komodít. Následne na to  oboznámiť deti počas vyučovania, prestávok, poprípade po skončení vyučovania v družinách o dôvode umiestnenia farebných nádob v danom areáli.

V materských škôlkach, napríklad, vyhotovením postavičiek z aktuálnych detských seriálov vo forme zberných nádob, ktoré by boli zábavne označené pre jednotlivé komodity. Používať názorné ukážky so skutočnými komoditami a pri realizovaní formou hier najšikovnejších odmeniť. Hry sa môžu konať s pripravenými zbernými nádobami a hromadou jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.

Tu je ale dôležité zvoliť správne zložky komunálneho odpadu po materiálovej stránke. Najvhodnejšie by bolo používať napodobneniny skutočných zložiek, aby nedošlo k poraneniu detí. Hry sa môžu konať formou lístkov, na ktorých bude obrázok konkrétnej komodity s názvom. Tým sa deti učia pomenúvať jednotlivé veci a budú od škôlky vedené k zodpovednému separovaniu komunálneho odpadu.

Obyvateľov stredného veku asi neoslovíte hrou. Pri tejto skupine obyvateľstva je nutné použiť iné presvedčovacie metódy. Súčasnosť je ovplyvnená asi najviac zo strany finančného zabezpečenia. Okrem tých metód, ktoré sme spomínali skôr, medzi ktoré patrili aj finančné ukazovatele hlavne zo strany zníženia poplatkov za komunálna odpad pri zodpovednom separovaní, ale aj finančným postihom pri neseparovaní je vhodné používať neustále zvyšovanie povedomia u občanov.

Nadviažte spoluprácu s občanmi pokročilého veku. V mnohých mestách, ale aj obciach sa stretávajú občania v kluboch dôchodcov. Naplánujte stretnutie a zabezpečte v klube dôchodcov malý seminár. Výsledkom by bola spolupráca občanov v teréne, kde by rozdávali letáky a viedli krátke rozhovory s dotyčnými občanmi. Témou by mohlo byť porovnávanie produkcie komunálneho odpadu v ich mladosti a terajšej produkcie. Aké mali oni možnosti zakúpenia si tovaru, a hlavne akého, keď boli mladší a aká je ponuka tovaru v súčasnosti. Obyvatelia v pokročilom veku vyplnia svoj čas užitočnou činnosťou. Pri prechádzkach mestom môžu sledovať občanov, ktorí umiestňujú odpad do zberných nádob a upovedomovať pri neseparovaní komunálnych odpadov.

Umiestňovaním letákov na najviac frekventované miesta budú občania neustále upovedomovaní o dôležitosti separovania komunálneho odpadu. S propagačným materiálom je spojené aj zabezpečenie prostriedkov. Jedna stránka je neustále umiestňovanie informačných letáčikov a druhá zabezpečiť v daných lokalitách prostriedky na separované komodity.

Medzi najfrekventovanejšie miesta patria nákupné centrá. Pokiaľ si separáciu, alebo len zber komunálneho odpadu zabezpečuje prevádzkovateľ nákupného centra, tak je na Vás ich upovedomiť o zabezpečení prostriedkov na zber separovaných komodít. Môžete im poskytnúť potrebné informácie, poprípade poskytnúť informačné plagáty a trvať na umiestnení v priestoroch nákupných centier.

Dopravné prostriedky, ako autobusy, vlaky, sú takisto veľmi frekventované. Počas cestovania budú občania neustále informovaní o separovaných komoditách. Znova je dôležité zabezpečiť prostriedky. V autobusovej doprave to bude vhodné asi na medzimestských linkách, pretože v mestskej hromadnej doprave sú priestory využívané pre čo najväčší počet cestujúcich.

Pre občanov daných samospráv sú z pohľadu najfrekventovanejších miest autobusové zastávky, obchody kde je potrebné neustále umiestňovanie informačných letáčikov, a takisto zabezpečenie prostriedkov pre separované komodity.Nedostatky zo strany samospráv  pri zabezpečovaní separácie komunálneho odpadu.

Pozrime sa na zabezpečenie separácie zo strany samospráv, ktorým vyplýva zo zákona zaviesť vhodný systém zberu odpadov, zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, a hlavne na nedostatky, ktorým  je potrebné sa vyhýbať. Samospráva je povinná taktiež vytvoriť vhodné podmienky na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. To je zo strany zákona veľmi aktuálna téma, pretože od 1.1.2006 je zakázané zneškodňovať, vo väčšine prípadov skládkovaním, biologický rozložiteľný komunálny odpad.

V súčasnosti sa ne zber separovaného komunálneho odpadu požívajú zberné nádoby na separované zložky sklo, papier, plasty a kovy. Tieto zložky komunálneho odpadu bude povinné separovať od roku 2010. Pozrite sa na to zo strany biologického komunálneho odpadu. Ten je zakázané zneškodňovať od roku 2006 a samosprávy nemajú vyriešený postup zberu a zhodnocovania tejto komodity. Naopak, komodity, ktoré bude povinné separovať od roku 2010 už sa vo väčšine samospráv separujú. To ale neznamená, že pre samosprávy tým končí ich úloha. Separovanie jednotlivých komodít prebieha, ale stále v nízkej miere. Preto je dôležité neustále prehlbovanie povedomia u občanov. Z pohľadu samospráv je veľmi dôležité neustále zabezpečovanie zvozu vyseparovaného komunálneho odpadu, s čím je spojené vyprázdňovanie zberných nádob. Zodpovední pracovníci za zvoz komunálneho odpadu by nemali dovoliť prepĺňanie zberných nádob (obr.1)

alt


Obr.1 Preplnená zberná nádoba na sklo


Keď obyvatelia po príchode k zberným nádobám zistia, že nádoby sú preplnené a nemajú kam dávať vyseparovaný komunálny odpad, tak ho v prvom rade umiestnia do zbernej nádoby určenej pre iný druh komodity (pokiaľ im to dovoľuje vstupný otvor). Po druhé, čo je horšie, môžu stratiť elán pri ďalšej separácii, pretože si povedia, načo sa máme snažiť separovať, keď samospráva si neplní svoje povinnosti.

Ďalším nedostatkom je pohotová oprava zberných nádob. Ide hlavne o značenie, pretože sa stretávame so zbernými nádobami na ktorých chýbajú informačné tabuľky, alebo sú znehodnotené (obr.2). 


alt


Obr.2 Znehodnotené označenie na zberných nádobáchNevhodné umiestnenie zberných nádob patrí medzi ovplyvňujúci faktor na separáciu komodít. Na umiestnenie zberných nádob sú vyhradené zberné miesta. Umiestnenia zberných nádob mimo vyhradených zberných miest (obr.4) môže mať za následok neseparovanie alebo zníženie separovania komodít. Vplýva to na občana negatívne a dochádza k ničeniu mestskej zelene.


alt


Obr.4 Nevhodné umiestnenie zberných nádob


Ďalším príkladom nevhodného umiestnenia zberných nádob vidíme na obrázku 5. Prístup k zberným nádobám je nemožný a výsledkom je, že vyseparovaný odpad končí v zbernej nádobe na komunálny odpad zmesový, keďže občania sa ani nedostanú k zberným nádobám.

alt


Obr.5 Nevhodne umiestnené zberné nádoby


Označovanie zberných nádob informačnými tabuľkami je tiež veľmi dôležité. Ako sme už uviedli na obr. 2 ,kde došlo k znehodnoteniu informačnej tabuľky. Občania nemusia vedieť, že modrý kontajner ja na vyseparovaný papier. Niektorí využívajú práve informačné tabuľky na upresnenie, čo do danej zbernej nádoby patrí. Pozrime sa na ďalší negatívny vplyv na separáciu komunálneho odpadu. Má to súvis s označovaním zberných nádob.

Je potrebné dávať pozor pri umiestňovaní informačných tabuliek. Ako vidíme na obr.6 na zbernej nádobe žltej na plasty, je umiestnená informačná tabuľka pre separáciu skla a kovových obalov.

alt


Obr.6 Zberná nádoba na plasty s nesprávnym označením


Dôvody môžu byť rôzne. Pri umiestňovaní informačnej tabuľky došlo k omylu. Príčinou umiestnenia môže byť aj nedostatočná kapacita zberných nádob na sklo a kovové obaly. V takomto prípade je vhodné zbernú nádobu výraznejšie označiť, alebo aspoň časť nádoby zastriekať zelenou farbou. V prípade, že obyvatelia reagujú na farebné označenie zberných nádob, potom do tejto nádoby budú umiestňovať plastové obaly. Zástupcovia samospráv, alebo poverení pracovníci mohli označiť zbernú nádobu z dôvodu nedostatočnej kapacity v dominení, že obyvatelia do nej budú umiestňovať obaly zo skla a kovové obaly. Pri hromadnom zvoze dôjde k zmiešaniu komodít a účel separácie sa stráca. Preto pri riešení otázok s nedostatočnou kapacitou zberných nádob dobre zvážte dôsledky po chybnom, alebo nepresnom značení.

Medzi nedostatky zo strany samospráv patrí aj nezabezpečenie separácie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Hlavne to, že nie sú vybudované zberné miesta s prostriedkami na zber bioodpadov. Jednoduchý a lacný spôsob zberu biologických odpadov je zavedenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené v zberných dvoroch. Nutnosťou je dodržanie krátkej donáškovej vzdialenosti. Čím je vzdialenosť od zberného dvora väčšia, tým je zapojenosť obyvateľstva menšia. Slúžia väčšinou na ukladanie biologického odpadu zo záhrad a parkov. Takéto zberné miesta sú vhodné aj pri programoch na rozvoj domáceho kompostovania, pretože na záhradách je často veľké množstvo jednostranného materiálu (lístie, konáre, opadané ovocie), ktoré z kapacitných alebo iných dôvodov majiteľ nechce doma kompostovať. Z týchto zberných miest sa môžu vybudovať zberné dvory, kde sa okrem biologického odpadu budú zbierať aj iné separované komodity. Pre udržanie čistoty surovín na týchto miestach/dvoroch je vhodné  zabezpečiť obsluhu (dohľad), aj keď to môže fungovať aj bez nej.

Na to, aby sme zabezpečili vyzbieranie dostatočného množstva biologického odpadu potrebnej kvality, je potrebné okrem zakúpenia zberných nádob dodržať aj niektoré pravidlá. Tie závisia od typu zástavby, miestnych podmienok, zbieranej suroviny a pod.

Pravidlá pre zberné nádoby

      Pre každý rodinný dom v domovej výstavbe zabezpečiť zberné nádoby alebo vrecia na zber biologického odpadu, poprípade skupinu rodinných domov (donášková vzdialenosť nesmie prekročiť 30 m) v dostatočnom množstve a objeme.

      Pre zástavbu bytových domov v bytovej zástavbe, zberné nádoby dostatočného objemu na oddelený zber biologického odpadu, kde zberná nádoba, prípadne zberné miesto so zberným nádobami sa musí nachádzať všade tam, kde sú zberné nádoby na zmesový komunálny odpad. Jedno zberné miesto musí pokryť maximálne 500 obyvateľov (optimum býva cca 200 ob.) pri maximálnej donáškovej vzdialenosti do 100 m (optimum cca 50m).

      Mechy a zberné nádoby musia byť výrazným a ľahko zrozumiteľným spôsobom odlíšené (farba alebo nápis alebo značka, obr.7) podľa zbieraných surovín a musí byť na nich jasne vyznačené, čo sa do nich môže ukladať  a čo nie.

alt


Obr.7 Farebne odlíšené zberné vrecia


        Je nevyhnutné zabezpečiť pravidelný odvoz vytriedených zložiek, u biologických odpadov je v tomto prípade potrebné dodržiavať termín zberu vytriedených zložiek, ktorý musí byť v dostatočnom predstihu zverejnený.


Pravidlá pre zberné miesta (zberné dvory)

      Zabezpečiť, aby mali obyvatelia vytvorené podmienky na oddelený zber bioodpadov a aby ich mohli podľa potreby odovzdať na určených miestach (zberných dvoroch, pri mobilných zberoch...) a aby donášková vzdialenosť nepresiahla 3 km, čím zapojenosť obyvateľstva výrazným spôsobom klesá.