Komunikácia s okolím - Nedostatky zo strany samospráv PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Komunikácia s okolím
Nedostatky zo strany samospráv
Celý článok

Nedostatky zo strany samospráv  pri zabezpečovaní separácie komunálneho odpadu.

Pozrime sa na zabezpečenie separácie zo strany samospráv, ktorým vyplýva zo zákona zaviesť vhodný systém zberu odpadov, zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, a hlavne na nedostatky, ktorým  je potrebné sa vyhýbať. Samospráva je povinná taktiež vytvoriť vhodné podmienky na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. To je zo strany zákona veľmi aktuálna téma, pretože od 1.1.2006 je zakázané zneškodňovať, vo väčšine prípadov skládkovaním, biologický rozložiteľný komunálny odpad.

V súčasnosti sa ne zber separovaného komunálneho odpadu požívajú zberné nádoby na separované zložky sklo, papier, plasty a kovy. Tieto zložky komunálneho odpadu bude povinné separovať od roku 2010. Pozrite sa na to zo strany biologického komunálneho odpadu. Ten je zakázané zneškodňovať od roku 2006 a samosprávy nemajú vyriešený postup zberu a zhodnocovania tejto komodity. Naopak, komodity, ktoré bude povinné separovať od roku 2010 už sa vo väčšine samospráv separujú. To ale neznamená, že pre samosprávy tým končí ich úloha. Separovanie jednotlivých komodít prebieha, ale stále v nízkej miere. Preto je dôležité neustále prehlbovanie povedomia u občanov. Z pohľadu samospráv je veľmi dôležité neustále zabezpečovanie zvozu vyseparovaného komunálneho odpadu, s čím je spojené vyprázdňovanie zberných nádob. Zodpovední pracovníci za zvoz komunálneho odpadu by nemali dovoliť prepĺňanie zberných nádob (obr.1)

alt


Obr.1 Preplnená zberná nádoba na sklo


Keď obyvatelia po príchode k zberným nádobám zistia, že nádoby sú preplnené a nemajú kam dávať vyseparovaný komunálny odpad, tak ho v prvom rade umiestnia do zbernej nádoby určenej pre iný druh komodity (pokiaľ im to dovoľuje vstupný otvor). Po druhé, čo je horšie, môžu stratiť elán pri ďalšej separácii, pretože si povedia, načo sa máme snažiť separovať, keď samospráva si neplní svoje povinnosti.

Ďalším nedostatkom je pohotová oprava zberných nádob. Ide hlavne o značenie, pretože sa stretávame so zbernými nádobami na ktorých chýbajú informačné tabuľky, alebo sú znehodnotené (obr.2). 


alt


Obr.2 Znehodnotené označenie na zberných nádobáchNevhodné umiestnenie zberných nádob patrí medzi ovplyvňujúci faktor na separáciu komodít. Na umiestnenie zberných nádob sú vyhradené zberné miesta. Umiestnenia zberných nádob mimo vyhradených zberných miest (obr.4) môže mať za následok neseparovanie alebo zníženie separovania komodít. Vplýva to na občana negatívne a dochádza k ničeniu mestskej zelene.


alt


Obr.4 Nevhodné umiestnenie zberných nádob


Ďalším príkladom nevhodného umiestnenia zberných nádob vidíme na obrázku 5. Prístup k zberným nádobám je nemožný a výsledkom je, že vyseparovaný odpad končí v zbernej nádobe na komunálny odpad zmesový, keďže občania sa ani nedostanú k zberným nádobám.

alt


Obr.5 Nevhodne umiestnené zberné nádoby


Označovanie zberných nádob informačnými tabuľkami je tiež veľmi dôležité. Ako sme už uviedli na obr. 2 ,kde došlo k znehodnoteniu informačnej tabuľky. Občania nemusia vedieť, že modrý kontajner ja na vyseparovaný papier. Niektorí využívajú práve informačné tabuľky na upresnenie, čo do danej zbernej nádoby patrí. Pozrime sa na ďalší negatívny vplyv na separáciu komunálneho odpadu. Má to súvis s označovaním zberných nádob.

Je potrebné dávať pozor pri umiestňovaní informačných tabuliek. Ako vidíme na obr.6 na zbernej nádobe žltej na plasty, je umiestnená informačná tabuľka pre separáciu skla a kovových obalov.

alt


Obr.6 Zberná nádoba na plasty s nesprávnym označením


Dôvody môžu byť rôzne. Pri umiestňovaní informačnej tabuľky došlo k omylu. Príčinou umiestnenia môže byť aj nedostatočná kapacita zberných nádob na sklo a kovové obaly. V takomto prípade je vhodné zbernú nádobu výraznejšie označiť, alebo aspoň časť nádoby zastriekať zelenou farbou. V prípade, že obyvatelia reagujú na farebné označenie zberných nádob, potom do tejto nádoby budú umiestňovať plastové obaly. Zástupcovia samospráv, alebo poverení pracovníci mohli označiť zbernú nádobu z dôvodu nedostatočnej kapacity v dominení, že obyvatelia do nej budú umiestňovať obaly zo skla a kovové obaly. Pri hromadnom zvoze dôjde k zmiešaniu komodít a účel separácie sa stráca. Preto pri riešení otázok s nedostatočnou kapacitou zberných nádob dobre zvážte dôsledky po chybnom, alebo nepresnom značení.

Medzi nedostatky zo strany samospráv patrí aj nezabezpečenie separácie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Hlavne to, že nie sú vybudované zberné miesta s prostriedkami na zber bioodpadov. Jednoduchý a lacný spôsob zberu biologických odpadov je zavedenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené v zberných dvoroch. Nutnosťou je dodržanie krátkej donáškovej vzdialenosti. Čím je vzdialenosť od zberného dvora väčšia, tým je zapojenosť obyvateľstva menšia. Slúžia väčšinou na ukladanie biologického odpadu zo záhrad a parkov. Takéto zberné miesta sú vhodné aj pri programoch na rozvoj domáceho kompostovania, pretože na záhradách je často veľké množstvo jednostranného materiálu (lístie, konáre, opadané ovocie), ktoré z kapacitných alebo iných dôvodov majiteľ nechce doma kompostovať. Z týchto zberných miest sa môžu vybudovať zberné dvory, kde sa okrem biologického odpadu budú zbierať aj iné separované komodity. Pre udržanie čistoty surovín na týchto miestach/dvoroch je vhodné  zabezpečiť obsluhu (dohľad), aj keď to môže fungovať aj bez nej.

Na to, aby sme zabezpečili vyzbieranie dostatočného množstva biologického odpadu potrebnej kvality, je potrebné okrem zakúpenia zberných nádob dodržať aj niektoré pravidlá. Tie závisia od typu zástavby, miestnych podmienok, zbieranej suroviny a pod.

Pravidlá pre zberné nádoby

      Pre každý rodinný dom v domovej výstavbe zabezpečiť zberné nádoby alebo vrecia na zber biologického odpadu, poprípade skupinu rodinných domov (donášková vzdialenosť nesmie prekročiť 30 m) v dostatočnom množstve a objeme.

      Pre zástavbu bytových domov v bytovej zástavbe, zberné nádoby dostatočného objemu na oddelený zber biologického odpadu, kde zberná nádoba, prípadne zberné miesto so zberným nádobami sa musí nachádzať všade tam, kde sú zberné nádoby na zmesový komunálny odpad. Jedno zberné miesto musí pokryť maximálne 500 obyvateľov (optimum býva cca 200 ob.) pri maximálnej donáškovej vzdialenosti do 100 m (optimum cca 50m).

      Mechy a zberné nádoby musia byť výrazným a ľahko zrozumiteľným spôsobom odlíšené (farba alebo nápis alebo značka, obr.7) podľa zbieraných surovín a musí byť na nich jasne vyznačené, čo sa do nich môže ukladať  a čo nie.

alt


Obr.7 Farebne odlíšené zberné vrecia


        Je nevyhnutné zabezpečiť pravidelný odvoz vytriedených zložiek, u biologických odpadov je v tomto prípade potrebné dodržiavať termín zberu vytriedených zložiek, ktorý musí byť v dostatočnom predstihu zverejnený.


Pravidlá pre zberné miesta (zberné dvory)

      Zabezpečiť, aby mali obyvatelia vytvorené podmienky na oddelený zber bioodpadov a aby ich mohli podľa potreby odovzdať na určených miestach (zberných dvoroch, pri mobilných zberoch...) a aby donášková vzdialenosť nepresiahla 3 km, čím zapojenosť obyvateľstva výrazným spôsobom klesá.