Vysielanie v mestskej televízii PDF Tlačiť E-mail

Počas prestávok zaradiť vysielanie o separovaní jednotlivých komodít a používané metódy názorne predviesť.
Ukázať obyvateľom, kde na obaloch výrobkov majú hľadať informácie, podľa ktorých sa budú orientovať pri umiestňovaní použitých, nepotrených obalov do zberných nádob.

Predviesť názornú ukážku pre čistenie použitých obalov, zmenšovanie použitých obalov a oboznámiť občanov o vplyve zmenšovania objemu na termíny zvozu zberných nádob, s čím je spojené ich prepĺňanie.
Zobraziť umiestňovanie vyseparovaných komunálnych odpadov do zberných nádob s konkrétnym zobrazením separovanej komodity a zbernej nádoby.

V prípade používania prostriedkov pri zberných nádobách, zberných miestach (napr. používanie lisu na PET fľaše a kovové obaly od nápojov) názorne ukázať činnosť pri používaní lisu, obal pred použitím a po použití lisu.

Nemala by chýbať informácia o množstve vyseparovaných komodít, ako sa znížilo množstvo komunálneho odpadu zmesového, čo sa vyseparovaním komodít v samospráve dosiahlo.
Napríklad za množstvo vyseparovaných plastov samospráva dostala plastové lavičky do parkov, plastové zberné koše o pod..

Samozrejme názorná ukážka osadených lavičiek a košov v parku nesmie chýbať.
pomôže aj živá ukážka kontroly zberných nádob a ukážka odpovedí konkrétnych občanov na otázky neseparovania komunálneho odpadu.
Zoznam mien prípadne čísla domov, ktorý sa aktívne zapájajú do separácie komunálneho odpadu.
Častejšie pripomínať tých, ktorý neseparujú komunálny odpad a ako sa dotyčným upravujú poplatky za zber komunálneho odpadu, prípadne zvýrazniť výšku pokuty.