Zníženie poplatkov za komunálny odpad PDF Tlačiť E-mail

     Zníženie poplatkov za komunálny odpad je jednou z možností ako zvýšiť separáciu komunálneho odpadu.
     Obyvatelia dôkladným separovaním vyprodukujú menšie množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa skládkuje.

Ako to sledovať?

Existujú spôsoby, ktorými sa to dá dosiahnuť.

     Pri používaní zberných vozidiel vybavenými váhou, môžu zástupcovia samospráv alebo zodpovední pracovníci presne zistiť produkciu komunálneho odpadu. Realizovať sa to môže používaním čiarových kódov, kde každá domácnosť bude mať zbernú nádobu označenú čiarovým kódom. Pri zvoze pracovník skontroluje zbernú nádobu, či sa v nej nenachádzajú separované zložky. Potom ju odváži a čítačkou čiarových kódov zosníma kód na zbernej nádobe. Do čítačky zadá odvážené množstvo. Po skončení zvozu je čítačka napojená na počítač, a tým dôjde k prenosu zaznamenaných informácií do databázy počítača. Na základe zaznamenaných hmotností a pravidelnou separáciou je možnosť zníženia poplatkov za komunálny odpad.

     Kontrolu zberných nádob môžu vykonávať pracovníci, ktorí zabezpečujú vyprázdňovanie zberných nádob. Musia byť poučení a oboznámení s jednotlivými separovanými komoditami. Pred vyprázdňovaním zberných nádob prekontrolujú zbernú nádobu a v prípade, že sa v nádobe nachádza iný druh odpadu, tak nádobu nevyprázdnia a poznamenajú si číslo domu. Občania budú upovedomení o dôvode nevyprázdnenia zbernej nádoby písomne. Môžete použiť aj vyvesenie zoznamu obyvateľov, ktorí neseparujú komunálny odpad na mestskej informačnej tabuli. Nezabúdať aj na zverejnenie tých, ktorí poctivo separujú, aby sa zviditeľnili pred všetkými obyvateľmi.