Tlačová správa RF PDF Tlačiť E-mail

Tlačová správa Recyklačného fondu


Tlačová informácia č. 1
Banská Bystrica 21. 04. 2009

Mestá a obce potrebujú dodatočné zdroje na podporu separácie odpadov

Pre boj s krízou separovaného zberu je nutná zmena legislatívy


     V minulých rokoch boli najväčšími prekážkami separovaného zberu slabá finančná motivácia na separáciu, vysoké náklady na jeho zavádzanie, anonymita separovaného zberu a nízke environmentálne vedomie a správanie obyvateľstva. Situácia sa dramaticky zmenila a v súčasnosti je najväčším nepriateľom separovaného zberu hospodárska kríza, ktorá priniesla dramatický prepad cien druhotných surovín a v niektorých prípadoch až zastavenie ich odberu. Riešením situácie je zmena legislatívy, ktorá zvýši zdroje Recyklačného fondu na podporu separovaného zberu. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

     ,,Situácia je citlivá už od konca tretieho štvrťroka 2008. Dostali sme sa do situácie, že na Slovensku sa pre hospodársku krízu začali hromadiť množstvá vyseparovaných odpadov, spracovatelia ich odmietali odoberať v rozsahu, ktorý mestá a obce mohli odovzdať ako suroviny na spracovanie. Najhoršie postavenie v reťazci separovania odpadu majú mestá a obce, lebo mnohí odberatelia nechceli od obcí brať vytriedený odpad z dôvodu slabého odbytu svojich výrobkov. Napriek negatívnej situácií sa do konca minulého roka neseparoval odpad už iba v 290 z 2 924 slovenských obcí. Na druhej strane nedávne masové šrotovanie malo nielen ekonomický, ale aj ekologický prínos. Slovensko sa vyčistilo od vrakov, ktoré často parkovali na verejných priestranstvách alebo na chodníkoch“, komentoval J. Dlhopolček.

     Zdôraznil, že kríza zmenila poradie priorít Recyklačného fondu pre najbližšie obdobie. Najvyššou prioritou sa stalo udržanie dosiahnutej úrovne separovaného zberu a zhodnocovania odpadov. Postupy Recyklačného fondu budú v tejto súvislosti koordinované so všetkými operatívnymi opatreniami na zmiernenie dopadov ekonomickej krízy, prijímanými na úrovni Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

     ,,Najdôležitejšia potrebná zmena legislatívy sa týka presunu zdrojov v rámci Recyklačného fondu tak, aby sa cca zdvojnásobili, z 12 % na 25 %, prostriedky vo všeobecnom sektore Recyklačného fondu, z ktorého je vyplácaná mestám a obciam podpora za vyseparovaný odpad. Obce by tým získali dodatočné zdroje z fondu a budú z nich môcť napríklad zaplatiť dopravu k spracovateľom vyseparovaných surovín. Opatrenie má podporu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), pretože práve v obciach a mestách sa tento odpad kumuluje. Ako o ďalších opatreniach sa uvažuje o rozšírení energetického zhodnocovania odpadov a obmedzenia dovozov zo zahraničia“, komentoval J. Dlhopolček.

     Dodal, že zásadnejšie riešenie problémov je možné iba pri legislatívnych zmenách, ktoré vytvoria podmienky na to, aby celý objem recyklačných poplatkov platených obyvateľmi v cene tovarov, mimo príspevkov do Recyklačného fondu, bol využitý výhradne len na zber, triedenie a recykláciu odpadov. Súčasná legislatíva totiž zbavuje povinné osoby povinnosti platiť príspevok do Recyklačného fondu, v prípade splnenia stanovených limitov zhodnocovania odpadov, čo radikálne znižuje zdroje na separovaný zber a recykláciu.

     Vďaka finančnej pomoci Recyklačného fondu sa v roku 2008 podarilo v SR vyzbierať a vytriediť cca 266 000 ton odpadov a materiálovo zhodnotiť vyše 246 000 ton odpadov. Množstvo vytriedených odpadov sa tak zvýšilo oproti roku 2007 o 25 % a ich spracovanie až o 84 %. Subjekty podporené fondom vlani zozbierali a spracovali aj viac ako 37 000 kusov starých vozidiel, čo predstavovalo 32 %-ný medziročný nárast. V súvislosti s realizáciou projektov podporených fondom sa vlani vytvorilo 128 nových pracovných miest a od roku 2002 celkový počet novovytvorených miest dosiahol 1 058. Recyklačný fond doteraz za 7 rokov činnosti schválil projekty takmer za 115,8 mil. EUR (3,49 mld. Sk), keď vyhovel viac ako 7 800 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky“, konštatoval J. Dlhopolček.

     V roku 2008 schválil Recyklačný fond dotácie pre celkovo 72 projektov v súhrnnej výške takmer 20,50 mil. EUR (617,5 mil. Sk). Ďalších viac ako 3,69 mil. EUR (111,2 mil. Sk) získali vlani obce ako príspevky za odpad, ktorý vytriedili a odovzdali na spracovanie. Takmer 2,25 mil. EUR (67,9 mil. Sk) dostali vo forme nárokovateľných príspevkov spracovatelia starých vozidiel. Celková schválená podpora za rok 2008 predstavovala 26,44 mil. EUR (796,5 mil. Sk). Finančné príjmy fondu v roku 2008 boli vo výške 18,52 mil. EUR (557,9 mil. Sk), čo je takmer o 1,17 mil. EUR (35,4 mil. Sk) menej ako v roku 2007. Jedným z hlavných dôvodov zníženia príjmov je spomínaná legislatíva zbavujúca povinné osoby povinnosti platiť príspevok do Recyklačného fondu, v prípade splnenia stanovených limitov zhodnocovania odpadov. V systéme financovania nakladania s odpadmi sa tak vytvára výrazný finančný deficit. Negatívnu úlohu hrá aj relatívne slabšia účinnosť kontrolných mechanizmov umožňujúca vykazovanie zhodnotenia odpadov, ktoré nie je pokryté reálnymi výsledkami („virtuálne potvrdenky“)“, uzavrel J. Dlhopolček.


Tlačová informácia č. 2
Banská Bystrica 21. 04. 2009

S pomocou Recyklačného fondu Slovensko úspešne zvláda recyklovať autovraky

KOVOD RECYCLING je jedným z lídrov spracovania starých áut


     Jedným z lídrov na trhu s likvidáciou starých vozidiel na Slovensku, s cca tretinovým podielom, je spoločnosť KOVOD RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica. Vlani spracovala 10 865 starých vozidiel a v tomto roku za prvý štvrťrok 5 666. Do polovice apríla k nim pribudlo ďalších 4 953 starých vozidiel. Len počas dvoch týždňov existencie prvej vlny takzvaného šrotovného spracovali v marci vo firme 4 700 vozidiel, čo bolo bezkonkurenčne najviac zo všetkých spracovateľov. Informoval o tom riaditeľ pre stratégiu a kvalitu spoločnosti KOVOD RECYCLING, s. r. o., Ján Zvonček.

     Poukázal na to, že na úspešných výsledkoch firmy má podiel aj Recyklačný fond, ktorý podporil dotáciami projekty spol. KOVOD RECYCLING, s. r. o. na komplexný systém zberu, úpravy, spracovania a materiálového zhodnocovania komponentov zo starých vozidiel. Celkovo dostala firma od roku 2003 z fondu, na 7 projektov súvisiacich so zberom a spracovaním odpadov, spolu cca 11 mil. EUR (334,2 mil. Sk). Projekty sú zamerané na recykláciu a materiálové zhodnocovanie kovových odpadov, hliníkových odpadov a ostatných materiálových komponentov. Spoločnosť má prevádzky v mestách a obciach Kendice, Sečovce, Rožňava, Lučenec, Banská Bystrica, Ružomberok, Poprad, Bratislava, Trenčín, Nitra, Komárno, atď.

     ,,Medzi technicky najlepšie vybavené prevádzky na svete bude po dobudovaní patriť naša prevádzka v Banskej Bystrici - Cementárni, ktorá zabezpečí najvyššiu mieru zhodnotenia všetkých materiálov obsiahnutých v aute. Túto linku vybavujeme technologicky aj s pomocou dotácie z Recyklačného fondu vo výške 5,58 mil. EUR (168 mil. Sk). Vo finálnej fáze spracovania starých vozidiel a kovových odpadov sa používa najmodernejšia technológia šrédrovania. Shredder METPRO- SERAM 74x 90, 3000 h. p – je hlavným a nosným zariadením na spracovanie autovrakov spoločnosti KOVOD RECYCLING, s. r. o. Zakúpili sme ho vo Veľkej Británii. Šréder je veľkokapacitná linka na spracovanie vozidiel trhaním. Drobný rozdrvený až rozomletý odpad, ktorý je zdrojom sekundárnej suroviny, je následne odseparovaný viacerými technologickými na seba nadväzujúcimi postupmi tzv. ťažkej a ľahkej frakcie“, konštatoval J. Zvonček.

     Doplnil, že šrédrovanie je už v trvalej prevádzke a separačná linka, ktorá zabezpečí dostatočnú čistotu a vhodnosť sekundárnych surovín, je ešte vo výstavbe. Bude sa na nej oddeľovať a triediť kompozitný odpad, čistiť na jednotlivé druhy surovín a materiálov pre ich následné využitie vo výrobnom procese u ďalších spracovateľov odpadov. Maximálne zhodnotenie materiálov a ich následná recyklácia vo viac stupňových separáciách, na seba nadväzujúcich technologických procesov, v plnej miere zabezpečia plnenie záväzných limitov určených vládou SR a radou EÚ pre využitie jednotlivých vstupných materiálov. Výstupom bude okrem iného aj šrot s vyššou sypnou hutnosťou min. 1,4 – 1,9 t/m3 a s požadovanou chemickou čistotou. Lokalizácia šrédra v Banskej Bystrici je strategická z pohľadu dopravnej infraštruktúry.

     ,,Naša koncepcia moderného a úsporného spracovania starých vozidiel spĺňa všetky ekologické normy a zároveň minimalizuje náklady na ich spracovanie. Spustením separačnej linky zvýšime efektivitu a s vysokou účinnosťou zisk nekovových materiálov. Splníme všetky predpoklady pre začlenenie zariadenia medzi „BAT-NET technológie“, spadajúce do kategórie recyklačného priemyslu. Máme viac ako 20 ročnú tradíciu v spracovaní odpadov a na to vybudovanú infraštruktúru, technologické a prepravné kapacity na území celého Slovenska. Dokážeme vo vlastnej réžii spracovať železný šrot, hliníkový odpad a elektronické komponenty. Ostatné odpady sú spracovávané prostredníctvom oprávnených odberateľov. KOVOD RECYCLING, s. r. o. je držiteľom integrovaných systémov riadenia kvality a EMS. Má pridelené certifikáty STN, EN, ISO 9001: 2000 a ISO 14001: 2004 a vlastní všetky potrebné povolenia potrebné na túto činnosť. Zároveň sa usilujeme získať uznanie a certifikát MŽP SR o ekologickú prevádzku EMAS“, konštatoval J. Zvonček.

Podpora Recyklačného fondu spracovaniu autovrakov


     S podporou Recyklačného fondu sa na Slovensku podarilo vybudovať efektívne fungujúci systém komplexného zberu a spracovania starých vozidiel. Kým v roku 2004 sa spracovalo iba 723 kusov starých vozidiel, v roku 2008 už spracovatelia zozbierali a spracovali viac ako 37 000 kusov starých vozidiel. Vlaňajšie výsledky predstavovali 32 %-ný medziročný nárast. Spracovatelia starých vozidiel dostali za ich spracovanie v roku 2008, vo forme nárokovateľných príspevkov, takmer 2,25 mil. EUR (67,9 mil. Sk). Za 7 rokov svojho pôsobenia Recyklačný fond podporil zo sektora vozidiel 42 jednokomoditných projektov za viac ako 22,8 mil. EUR a 36 viackomoditných projektov za viac ako 2,6 mil. EUR. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška.

     Fond sa v priebehu svojho pôsobenia významne podieľal na vytváraní nevyhnutných technických i systémových predpokladov pre efektívne spracovanie starých vozidiel. Významne podporoval a podporuje rozširovanie zberových kapacít, ako aj kapacít zabezpečujúcich ich spracovanie v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenska do roku 2010. Vďaka realizácii projektov podporených fondom sa každoročne úmerne zvyšuje objem zberu a spracovania.

     ,,Najlepším príkladom je súčasná situácia v likvidácii autovrakov. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 30 autorizovaných prevádzok na spracovanie starých vozidiel a sieť zberných miest. Týchto 30 spracovateľov stihlo za dva týždne prvej vlny šrotovného odobrať a zo značnej časti aj zlikvidovať, pod neuveriteľným náporom tisícok motoristov, 20 000 ojazdených áut. Ukázalo sa, že filozofia najprv vybudovať dostatočné kapacity na spracovanie vyseparovaných surovín a až potom sa sústrediť na zabezpečenie čo najvyššieho percenta separácie, bola správna. O železný šrot majú jeho slovenskí spracovatelia - Železiarne Podbrezová, a. s., a US Steel Košice, s. r. o., stále záujem. Problémom môže byť v budúcnosti pri prípadnom prehĺbení krízy cena. Spracovatelia stále vyplácajú občanom za odovzdanie starého vozidla určeného na likvidáciu motivačný príspevok 33,19 EUR, ktoré im následne vypláca Recyklačný fond. Ďalších 33 EUR dostane spracovateľ od Recyklačného fondu na úhradu prevádzkových nákladov“, konštatoval J. Líška.

     Dodal, že v súčasnosti vedia spracovatelia zhodnotiť cca 70 % zo starého vozidla, stále však absentuje spracovanie autoskiel a plastových súčastí. V autovrakoch je cca 70 % železa, cca 9 % neželezných kovov a asi 21 % nekovov, čo sú plasty, kvapaliny, guma, sklo a ostatný materiál. Spracovateľské firmy rozoberajú staré vozidlá demontážou a vytriedené materiály - železný šrot, hliníkový odpad a elektronické komponenty, postupujú na ďalšie spracovanie oprávneným odberateľom (recyklátorom), uzavrel Ing. J. Líška.

     Medzi najväčšie projekty na spracovanie starých vozidiel podporené z Recyklačného fondu patria projekty spoločnosti KOVOD RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica. Sídlo firmy je v Banskej Bystrici, ale podpora sa týkala projektov realizovaných po celom Slovensku. Nasleduje spoločnosť ŽP EKO QELET, a. s., Martin, ktorá dostala dotácie na spracovanie karosérií a kovového odpadu pre svoje prevádzky v Žiline a Hliníku nad Hronom a firma AUTO - AZ, s. r. o., Zohor. Okrem podpory zberu a spracovania starých vozidiel, poskytol dotáciu Recyklačný fond aj Združeniu automobilového priemyslu (ZAP) SR na realizáciu informačného systému eZAP, ktorý slúži pre potreby verejnosti, spracovateľov starých vozidiel, výrobcov a zástupcov výrobcov vozidiel.