Prebiehajúci projekt 2012 PDF Tlačiť E-mail


Environmentálna výchova a vzdelávanie

zástupcov samospráv a občanov Slovenskej republiky

v oblasti separácie komunálneho odpadu


Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci so spoločnosťou MUNTech, s.r.o., v roku 2012 pokračuje v projekte „Environmentálna výchova a vzdelávanie zástupcov samospráv a občanov Slovenskej republiky v oblasti separácie komunálneho odpadu“ financovaného z dotácie Environmentálneho fondu.

Projekt je zameraný na poskytovanie potrebných informácií v oblasti separovania komunálneho odpadu a jeho evidencie. Rozsah projektu má celoštátny charakter a je aplikovaný formou seminárov a kampaní v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je poukázať na možnosti efektívnejšej separácie komunálneho odpadu v mestách a obciach SR, definovať minimalizáciu dopadov komunálneho odpadu na životné prostredie, systematicky prehlbovať environmentálne povedomie obyvateľov Slovenska v oblasti separácie komunálneho odpadu a zistiť názory širokej verejnosti na nedostatky toho ktorého mesta či regiónu v oblasti separácie komunálneho odpadu.

Cieľovou skupinou sú volení zástupcovia miestnej územnej samosprávy a členských subjektov ZMOS, riadiaci i odborní zamestnanci miest a obcí, zástupcovia 60 regionálnych združení miest a obcí Slovenska a ďalší záujemcovia, ktorými môžu byť experti pôsobiaci v oblasti odpadového hospodárstva, zástupcovia mimovládnych organizácií a miestnej štátnej správy.

V mesiacoch jún - november 2012 sa v rámci implementácie projektu realizovali odborné semináre a kampane, ktoré boli zacielené na obyvateľov miest a obcí všetkých vekových kategórií, miestne organizácie pôsobiace v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, laickú i odbornú verejnosť, ktorá sa zaujíma o životné prostredie. 

Termíny seminárov

Jún

Žilina - 21. jún 2012
Piešťany
- 27. jún 2012

September

Nitra - 20. september 2012
Banská Bystrica
- 26. september 2012

Október

Prešov - 9. október 2012
Michalovce (Bratislava)
- 17. október 2012


Termíny kampaní

Jún

Malacky - 12. jún 2012
Stará Ľubovňa
- 14. jún 2012
Dubnica nad Váhom
- 18. jún 2012
Zlaté Moravce
- 28. jún 2012

Október

Fiľakovo - 16. október 2012
Tvrdošín
- 18. október 2012
Sobrance
- 19. október 2012