Odborno-metodické usmernenia Tlačiť
Vážení zástupcovia samospráv, na stránke Ministerstva životného prostredia sú v časti Odborno-metodické usmernenia zverejnené:
  • Usmernenie k zaraďovaniu odpadov z obalov podľa Katalógu odpadov,
  • Metodická pomôcka k vypracovaniu všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi.

Zdroj: MŽP SR