Limitné hodnoty emisií Tlačiť
Množstvo vyjadrené v určitých špecifických ukazovateľoch, koncentrácia alebo úroveň emisie, ktoré nesmú byť prekročené počas jedného alebo viacerých časových úsekov. Limitné hodnoty emisií môžu byť tiež stanovené pre určité skupiny, kategórie alebo príbuzné látky, obzvlášť pre látky uvedené v prílohe III SMERNICE RADY 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
Limitné hodnoty emisií pre látky sú platné v bode, kde emisie opúšťajú zariadenie, akékoľvek rozriedenie alebo rozptýlenie sa pri ich stanovovaní neberie do úvahy. V prípade nepriameho vypúšťania do vôd sa pri stanovovaní limitných hodnôt emisií pre zariadenie môže zobrať do úvahy účinok z čistiarne odpadových vôd, pričom sa musí zabezpečiť ekvivalentná úroveň ochrany životného prostredia ako celku a musí byť zaistené, že to nepovedie k vyšším stupňom zaťaženia životného prostredia bez toho, že by bola dotknutá smernica 76/464/EHS alebo smernice vydané na jej vykonanie.