Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Zhoršovanie kvality ŽP kontamináciou, nepriaznivými procesmi atď.
Je činnosť alebo súbor činností umožňujúca za bezpečných podmienok opätovné použitie, recykláciu alebo zneškodnenie zariadení, objektov, materiálov alebo kvapalín kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi vrátane činností,...
Nositeľka genetickej informácie v bunkách, schopná sebareprodukcie a kódovania syntézy RNA.
V ekosystéme organizmus, ktorý rozkladá organické zvyšky rastlín a žiovčíchov.
Odstránenie toxických látok, aby sa stratila jedovatosť látky.
Taký zásah prírodných činiteľov alebo človeka do krajiny, kedy je ohrozená sama podstata fungovania krajiny a jej ďalšie využívanie je možné len po prijatí zložitých biologických a technických opatrení (rekultivácia).
Index diverzity spoločenstva, ktorý berie do úvahy druhovú pestrosť a relatívnu početnosť alebo relatívnu biomasu druhov.
Je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
Je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní polychlórované bifenyly, polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom (ďalej len "použité polychlórované bifenyly") , alebo kontaminované zariadenie alebo u ktorej sa...

Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved