Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

ECategories beginning with "E"
Ekologický slovník
Štúdium fyziológie a hraníc odolnosti druhov, ktoré umožnia porozumieť ich rozšíreniu vo vzťahu k abiotickým podmienkam.
(grécky oikos = dom, prostredie, logos = veda) je vedná disciplína o vzájomných vzťahoch živých organizmov a prostredia, v ktorom sa živé organizmy reprodukujú. Patrí medzi biologické vedy, ale predmetom svojho skúmania a metódami je...
Štúdium premien veľkosti a hustoty populácie v čase a priestore a zároveň faktorov, ktoré takéto premeny vyvolávajú.
Ekologická disciplína, skúmajúca spoločenstvá z hľadiska toku energie.
Veda zaoberajúca sa zámernou kolonizáciou a rekultiváciou opusteného priestoru vzniknutého najmä vplyvom ťažkého poškodenia rôznou činnosťou, napríklad baníctvom, ukladaním odpadov a poľnohospodárskym využívaním.
Ekologická stabilita je schopnosť ekosystému vyrovnávať zmeny spôsobené vonkajšími činiteľmi a zachovávať svoje prirodzené vlastnosti a funkcie.
Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej činnosti.
Základný predpoklad správneho postoja k životnému prostrediu a k starostlivosti oň.
Predstavuje spôsob pestovania rastlín a chovu zvierat, priaznivý voči životnému prostrediu, ktorého cieľom je trvalo-udržateľné poľnohospodárstvo. Využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje a ekologicky šetrné...
Je prírodný celok, ktorý zahŕňa všetky organizmy na určitom mieste a určitom čase (spoločenstvo) v interakcii s fyzikálnymi faktormi a prejavuje sa výraznou štruktúrou energetických a trofických väzieb. Ekosystémom je každý...
Sú elektrozariadenia (Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole azariadenia na výrobu, prenos ameranie takého prúdu apoľa, ktoré patria do...
Je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.
13. Emisia
Priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov zariadenia do ovzdušia, vody alebo pôdy.
14. Emisie
Exhaláty, plynné, kvapalné a tuhé látky, dostávajúce sa do atmosféry zo vzdialených zdrojov znečisťovania ovzdušia do miest negatívneho pôsobenia týchto látok. Spolu s imisiami (exhalátmi miestneho pôvodu) sú exhalátmi...
Je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom vyrábať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho s využitím tepla.
Človek, ktorý skúma životné prostredie človeka.
Náuka o životnom prostredí človeka alebo techonológia životného prostredia.
(z angl. environment = prostredie, životné prostredie) je komplexná veda o životnom prostredí, ktorá sa zaoberá problematikou životného prostredia (hlavne jeho ochranou a tvorbou). Opiera sa o poznatky vedného odboru ekológia.
Vnímanie stavu životného prostredia a tomu zodpovedajúce konanie človeka v jeho prospech.
pod týmto pojmom rozumieme poznatky a informácie: a. aktuálnom stave životného prostredia, b. o environmentálnych problémoch, c. o ekologických a environmentálnych trendoch, a tiež d. o tradíciách týkajúcich sa otázok životného...
Vzťahujúci sa na životné prostredie.
pod eutrofizáciou rozumieme obohacovanie vody živinami, najmä zlúčeninami dusíka a fosforu, ktoré má za následok zvýšený rast siníc, rias a vyšších rastlinných foriem, čím môže dôjsť k nežiaducemu zhoršovaniu biologickej...
23. Exhaláty
Plyny. Pary a tuhé častice unikajúce do ovzdušia.

Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved