Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Najvrchnejšia časť zemskej kôry (litosféry) pretvorená pôsobením pôdotvorných procesov; je to súbor všetkých pôd na zemskom povrchu predstavujúcich pôdny príkrov; tvorí pôdne prostredie pre živé organizmy. Pôda je základným...
2. pH
Hodnota udávajúca kyslosť na stupnici 1 až 7 alebo zásaditosť na stupnici 7 až 14. Je to záporná hodnota dekadického logaritmu koncentrácie vodíkových iónov.
Súbor jedincov toho istého druhu žijúcich na určitom mieste v určitom čase, ktoré sú vzájomne viazané predovšetkým reprodukčnými vzťahmi (môžu si vymieňať genetické informácie).
Sieť potravných reťazcov, ktorá poskytuje úplnejší obraz o potravných vzťahoch v určitej oblasti alebo biotope.
Znázornenie spojenia medzi populáciami konzumentov a konzumovaných, napríklad (tráva - srnka - človek, tráva - zajac - líška) v podstate ide o reťazec rastlina - bylinožravec - mäsožravec. Potravný reťazec väčšinou začína pri...
Je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
Sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stane odpadom, a ktoré znižujú: a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov, b)...
Obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný kontajner,...
Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo ovláda zariadenie, alebo ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, osoba, ktorej bola zverená rozhodujúca ekonomická moc nad technickým...
Sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobky alebo zložky výrobkov, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.
Tvorí súbor všetkých podmienok, ktoré umožňujú živým organizmom na určitom mieste žiť, vyvíjať sa a rozmnožovať sa. Vo vzťahu k človeku a jeho populácii sa nielen v biológií, ale aj v spoločenských a technických vedách...
Prírodné zdroje sú tie časti živej alebo neživej prírody, ktoré človek využíva alebo môže využívať na uspokojovanie svojich potrieb. Obnoviteľné prírodné zdroje majú schopnosť sa pri postupnom spotrebúvaní čiastočne alebo...

Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved