Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Odpad v tuhom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve, ktorý vzniká pri využívaní zdrojov rádioaktívneho žiarenia alebo pri ťažbe a úprave surovín obsahujúcich rádioaktívne látky, prípadne je s nimi znečistený.
Je každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné určenie, alebo na iné účely vrátane organickej recyklácie, ale okrem energetického zhodnotenia. Je každá činnosť zhodnocovania, ktorou...
Je opätovné zhodnotenie materiálov a látok získaných z elektroodpadu vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely. Za recykláciu sa nepovažuje zhodnotenie elektroodpadu činnosťou R1 - využitie najmä ako palivo alebo na...
Je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s biodegradovateľnou časťou odpadov z obalov za riadených podmienok a využitia mikroorganizmov, ktoré produkuje stabilizované organické zvyšky alebo...
Znovuvyužitie suroviny (odpadu) na výrobu nových produktov.
Je každá činnosť recyklácie, pri ktorej možno rafináciou odpadových olejov vyrobiť základné oleje, najmä odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prísad, ktoré takéto oleje obsahujú.
Vlhkosť vzduchu, percento nasýtenia vzduchu vodnými parami, hmotnosť vodných pár na jednotku objemu vzduchu, vyjadrená ako percento rovnakého údaja pre nasýtený vzduch o rovnakej teplote.
8. Rozklad
Premena zložitých, energeticky bohatých organických molekúl na jednoduché anorganické zložky.

Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved