Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Je triedený zber, pri ktorom sa tok odpadu delí podľa typu a charakteru odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie.
Je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj miesto, na ktorom pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby...
Je ukladanie odpadov na skládku odpadov.
Plyn, ktorý vzniká pri rozklade organických látok vo vnútri telesa skládky bez prístupu kyslíka.
Je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov; za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
Skleníkový efekt spôsobuje zvyšovanie priemernej teploty atmosféry a ovplyvňuje zmeny jej rozloženia na zemskom povrchu vplyvom rastúceho množstva CO2. Čo má teda za následok skleníkový efekt ? · bráni tepelnej výmene medzi...
Skleníkový efekt spôsobuje zvyšovanie priemernej teploty atmosféry a ovplyvňuje zmeny jej rozloženia na zemskom povrchu vplyvom rastúceho množstva CO2. Čo má teda za následok skleníkový efekt ? · bráni tepelnej výmene medzi...
Obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému užívateľovi alebo spotrebiteľovi alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky...
Je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného...
Druhy, ktoré sa vyskytujú spoločne v priestore a čase.
Vytvárajú ho druhy s podobným spôsobom výživy a podobnými nárokmi na prostredie a prebieha v ňom proces vzájomného ovplyvňovania a prispôsobovania.
Obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného užívateľa alebo pre spotrebiteľa.
Sú činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania vrátane prípravy pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním.
Je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
V ekologickom kontexte ide o stav populácie (či populácií) alebo zdrojov, do ktorého sa celok vracia potom, čo z neho bol odklonený.
(1) Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom, ak prejde niektorou činnosťou zhodnocovania vrátane recyklácie a spĺňa osobitné kritériá, 10d) - (Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa...

Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved