Drobný stavebný odpad Tlačiť
    
     Možno si to ani neuvedomujeme, ale súčasťou ľudskej činnosti je produkcia komunálneho odpadu do ktorého patrí aj komodita - Drobný stavebný odpad.
     Odpady produkované domácnosťami sú podľa katalógu odpadov radené do skupiny 20: Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu. Drobný stavebný odpad nie je špecifikovaný podľa tejto skupiny. Ide o skupinu odpadov, ktorá sa radí podľa katalógu odpadov do skupiny 17: Stavebné odpady a odpady z demolácií (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest).
     Drobný stavebný odpad vzniká pri prácach na nehnuteľnostiach ako sú domy, chaty, záhrady, rôzne prístavby, ploty, chodníky, múriky atď.. Sú to stavby, pri ktorých postačuje nahlásenie na stavebnom úrade príslušnej obci a nevyžaduje sa stavebné povolenie alebo ohlásenie (§55 a §56 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)).

     Drobný stavebný odpad produkovaný domácnosťami by mal patriť medzi inertné odpady, aby sme s ním mohli po jeho vzniku bezpečne nakladať. V zmysle článku 3 ods. 3 smernice 2006/21/ES sa odpad považuje za inertný odpad ak sú krátkodobo aj dlhodobo splnené všetky tieto kritériá:
  • odpad nepodlieha žiadnemu významnému rozpadu ani rozkladu, prípadne žiadnej inej významnej zmene, ktorá by mohla mať akýkoľvek nežiaduci účinok na životné prostredie alebo na zdravie ľudí;
  • maximálny obsah sulfidickej síry v odpade je 0,1 %, alebo je maximálny obsah sulfidickej síry v odpade 1 % a jeho koeficient neutralizačného potenciálu, určený ako pomer neutralizačného potenciálu a kyselinotvorného potenciálu určeného na základe statického testu prEN 15875, je vyšší ako 3;
  • odpad nepredstavuje riziko samovznietenia a nehorí;
  • obsah látok v odpade, ktoré by mohli poškodzovať životné prostredie alebo zdravie ľudí, najmä As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V a Zn, a zároveň v akýchkoľvek samostatných jemných časticiach, je dostatočne nízky na to, aby predstavoval bezvýznamné krátkodobé alebo dlhodobé riziko pre ľudí a životné prostredie. Obsah týchto látok je považovaný za dostatočne nízky z hľadiska bezvýznamného rizika pre ľudí a životné prostredie, keď nie sú prekročené vnútroštátne prahové hodnoty pre kontaminované územia, prípadne príslušné vnútroštátne požadované hodnoty;
  • odpad je v zásade bez látok používaných pri ťažbe alebo spracovaní nerastov, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie alebo zdravie ľudí.

     Vyhláška č.283/2001 Z. z. v §25 odst.2 definuje inertný odpad tatko: „je odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak fyzicky alebo chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k znečisteniu ovzdušia alebo k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade a ekotoxicita výluhu musí byť zanedbateľná a nesmie ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd. Hraničné koncentrácie.“
     Zameriame sa na produkciu drobného stavebného odpadu, ktorý sa stáva súčasťou komunálneho odpadu, ktorý sa dostáva na skládky komunálneho odpadu a často je zdrojom vzniku divokých skládok obr.1.Obr.1 Čierna skládka, ktorá obsahuje drobný stavebný odpad

     Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý produkujeme pri realizovaní stavebných prác, ako sú:
  • prístavba a opravy rodinných domov (výmena okien dorábanie okien, výmena dverí, dorábanie dverí, budovanie schodísk, prístreškov atď. ),
  • stavba a opravy bytových jadier (murované bytové jadrá a ich opravy, výmena a oprava okien, výmena a oprava dverí, oprava balkónov, oprava stien a stropov atď.),
  • stavba a oprava garáží, altánkov, záhrad, chodníkov atď..

     Medzi jednotlivé druhy produkovaného drobného stavebného odpadu patrí:

Betón: ktorí vzniká pri údržbách a demoláciách betónových stavieb alebo betónových častí stavieb. Patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok,

Tehly: tento odpad vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych murovaných stavieb. Je spravidla z pálenej hliny (ílu) , ale môže ísť aj o surovú hlinu – tzv. „nabíjania“ , resp. o tehly zo surovej , nepálenej hliny. Takisto sem možno zaradiť škridlice z pálenej hliny a obdobné výrobky. Tento odpad patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok,

Obkladačky dlaždice a keramika: ide o odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách či demoláciách kúpeľní , podláh , krbov , obložení stien a múrov a podobne. Sú to materiály spravidla na báze porcelánu , iných špeciálne spracovaných ílov či cementu. Tiež patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok,

Zmes predchádzajúcich komodít.

     Keďže vznik drobného stavebného odpadu je súčasťou ľudskej činnosti, môžeme jeho vznik zaradiť k zrodu ľudstva. Samozrejme, že produkovaný stavebný odpad neobsahoval betón, tehly, ale vznikal z toho, čo obsahovala príroda. Príbytky boli stavané z hliny, slamy a ich kombináciou. Po znehodnotení, prestavbe dochádzalo k produkcii drobného stavebného odpadu. Ten sa znova použil, alebo ostal v prírode, ktorú nezaťažoval.
Pokiaľ sa zvyšky dostali do voľnej prírody, tak ich rozklad trval veľmi krátku dobu. Predstavte si, že ako materiál na výstavbu múrov používali hlinu, vodu a slamu. Po zmiešaní, vytvarovaní a zaschnutí vznikali tvárnice, z ktorých si budovali príbytky. (obr.2)
Obr.2 Stavebný materiál z hliny, slamy a vody

     Pokiaľ sa daný materiál dostal do voľnej prírody, tak k jeho rozpadu došlo za veľmi krátku dobu vplyvom poveternostných podmienok. V prípade zrážok došlo k rozmočeniu týchto tvárnic. To znamená, že materiál, ktorý sa použil na stavbu pochádzal priamo z prírody bez ďalších úprav a preto, keď sa dostal späť do prírody došlo k jeho rozkladu bez negatívneho vplyvu na prírodný ekosystém.
     Produkcia drobného stavebného odpadu sa odzrkadľuje od používaných stavebných materiálov. Tak ako dochádza k rozvoju priemyslu, tak dochádza aj k vzniku stále nových druhov stavebných materiálov, ktoré tvoria drobný stavebný odpad.
     Medzi drobný stavebný odpad patria hlavne zmesi betónu, tehál rôzneho druhu, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, zmesi omietok a pod. Po opotrebení, likvidácii vzniká s neho drobný stavebný odpad. Po úprave je ho možné znova použiť na stavebné práce.Metodický postup separácie drobného stavebného odpadu, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu

     Drobný stavebný odpad patrí medzi inertný odpad pokiaľ neobsahuje nebezpečné odpady. Najčastejšie vzniká pri činnostiach, kedy niečo nové budujeme, prerábame a likvidujeme. Pri likvidácii už nepotrebných stavebných objektov, alebo časti stavieb, pri budovaní nových stavieb, pri prerábaní miestností používame a likvidujeme stavebný materiál. Dôsledkom týchto činností je vznik drobného stavebného odpadu, o ktorý sa musíte náležíte postarať.
     Drobný stavebný odpad neprodukujú len občania domovej výstavby, ale aj občania bytovej výstavby. Tak ako aj pri iných komoditách aj pri tejto dochádza k menším rozdielom, ako ďalej nakladať so vzniknutým drobným stavebným odpadom v domovej a bytovej výstavbe. V bytovej výstavbe je tiež rozdiel, či občania vlastnia garáž, záhradku alebo chatu. Od týchto okolností závisí, či majú možnosť opätovne využiť vzniknutý drobný stavebný odpad.
     Separácia drobného stavebného odpadu spočíva v oddelení drobného stavebného odpadu od iných materiálov, ktoré môžu byť jeho súčasťou. Vzniká pri realizácii stavieb, alebo pri likvidácii (búracích prácach).
     Pri realizácii stavieb, alebo výmene či oprave sa používa nový materiál, ako sú napríklad tvárnice obr.3 a tehly obr.4, ktoré sa používajú na murovanie stien.Obr.3 Tvárnica - PorfixObr.4 Tehly

     Ako príklad uvádzame obr.5 na ktorom majitelia prerábajú bytové jadro.Obr.5 Prestavba bytového jadra v panelovej výstavbe

     Úlomky, zbytky tvárnic a tehál, ktorých veľkosť podľa potreby upravujete a ktoré už neviete použiť, tvoria odpadový materiál obr.6.Obr.6 Drobný stavebný odpad v prírode

     Súčasťou výstavby múrov je okrem tvárnic aj spojovací materiál malta. Samotná zmes, z ktorej sa malta vyrába nepredstavuje odpadový materiál. Odpadový materiál predstavuje zmes zmiešaná s vodou z ktorej vzniká malta obr.7.Obr.7 Oddelenie malty od tehly

     Tá po určitom čase zaschne a nepotrebné rozrobené množstvá, prípadne zbytky ktoré vznikajú pri murovaní už predstavujú odpadový materiál – Drobný stavebný odpad.
     Pri stavbách sa používa ako povrchová úprava omietka. Znova platí to isté ako pri malte, že samotná zmes omietky nepredstavuje odpadový materiál. Môže, ale iba v prípade, že sa určité množstvo nespotrebuje, je naviac a už ho neviete použiť. Po zmiešaní s vodou, kedy dochádza k vzniku omietky , ktorá sa aplikuje na steny už dochádza k vzniku odpadového materiálu. Nespotrebované množstvo, alebo odpad, ktorý vzniká pri nanášaní omietky na steny tvorí odpadový materiál.
     Obdobne môžeme opísať vznik betónu, ktorý vzniká zmesou piesku (štrku), cementu a vody. Samotné materiály netvoria odpad, pretože sa dajú znova použiť. Neplatí to, keď už máte prácu hotovú a ostane Vám zvyšok týchto materiálov. Vtedy už dochádza z Vášho pohľadu k tvorbe odpadu. Betónová zmes znova ako pri predchádzajúcich príkladoch tvorí odpad pri nadmernom množstve, ktoré už neviete spotrebovať, prípadne vznikne ako odpad pri betónovaní obr.8.
Obr.8 Čierna skládka, ktorá obsahuje nepotrebný betón

     Medzi drobný stavebný odpad patria aj zbytky dlaždíc a obkladačiek, ktoré používate ako dekoráciu na skrášlenie a účelné udržiavanie domov a bytov obr.9.
Obr.9 Nepotrebné obkladačky

     Všeobecne, obklady tvoria určitú časť drobného stavebného odpadu, ktorých vznik je zapríčinený úpravou a orezávaním.
     Pri výmene a oprave strešnej krytiny dochádza tiež k produkcii odpadu. Príčiny môžu byť rôzne. K znehodnoteniu strešnej krytiny mohlo dôjsť vplyvom poveternostných podmienok, vekom alebo vandalizmom. Je potrebná oprava, ktorej výsledkom je na jednej strane oprava strešnej krytiny a na strane druhej vznik odpadu obr.10.
Obr.10 Vyhodená nepotrebná strešná krytina

     Pri búracích prácach, ktoré predchádzajú pred renováciou nových častí objektov, je to v podstate jedno, či sa jedná o domovú výstavbu, bytovú výstavbu, garáže, záhradky, stále dochádza k produkcii drobného stavebného odpadu. Môže obsahovať aj iné druhy materiálov, ktoré je potrebné oddeliť, aby sa zabezpečilo ich maximálne využitie.
     Pri výmene starých okien môže nastať situácia, kde časť muriva, alebo tehál ostane prilepené na oknách, rámoch. Obúchaním rámu o zem dôjde k oddeleniu muriva od dreva.
     Pri oprave steny, výmene vodovodných potrubí, alebo ich oprave, nastáva situácia, že murivo je spojené s kovovými vodovodnými rúrkami. Znova obúchaním o zem, prípadne za pomoci kladiva odstránite nalepené časti muriva od rúr.
     Pri demolácii starého plota, alebo prerábaní oporného múrika sa stretnete so zabetónovanými rúrkami, ktoré tvorili súčasť plotu obr.11.
Obr.11 Zabetónovaná rúra (zbytok po oplotení)

     V tejto situácii, pokiaľ nie je možné ľahké oddelenie ponecháte kovovú rúru v časti betónu. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú spracovaním drobného stavebného odpadu používajú mechanizmy (drviče), ktoré slúžia na zmenšenie veľkosti a oddelenie takýchto kovových častí od betónu.
     Určite ste sa stretli so stavom, že po ukončení prác Vám ostal nepoužitý materiál. Môže to byť nepoužitá malta obr.12,
Obr.12 Vyhodený stavebný odpad

alebo nepoužité tvárnice, ktoré môžete zaniesť do zberného dvora obr.13.
Obr.13 Tvárnice v zbernom dvore

     Ešte predtým, než zanesiete nepoužitý materiál do zberného dvora skúste osloviť rodinu, známych, priateľov, či náhodou nepotrebujú nepoužité tvárnice, alebo maltu. Môže nastať situácie, že to od vás niekto kúpi za polovičnú cenu. Je to stále lepší prípad ako to odniesť do prírody, alebo zberného dvora. Zo všetkých spomínaných činností, je výsledkom produkcia drobného stavebného odpadu. Pokiaľ bývate v rodinnom dome, lebo v bytovke a po rôznych úpravách, dostavbách a opravách ste vyprodukovali drobný stavebný odpad, v žiadnom prípade ho nevyhadzujte do prírody!
     Bývate v rodinnom dome a vyprodukovali ste drobný stavebný odpad? Pouvažujte nad možnosťami ako ho čo najúčelnejšie využiť. Určite máte na pláne pokračovať v ďalších činnostiach zdokonaľovať a skrášľovať záhradky, altánky a pod. a budete potrebovať niečo betónovať. Veľmi výhodne viete drobný stavebný odpad z predchádzajúcej činnosti spotrebovať. Jednoducho zvyšky tehál, tvárnic, muriva, obkladov dočasne uskladnite a v prípade potreby zamiešate do betónu. Bez problémov sa odpadu zbavíte a naviac ušetríte peniaze. Nebudete musieť investovať do štrku pre potreby betónovania.
     Bývate v bytovej výstavbe, tak tu nie je veľmi reálne dočasné uskladnenie vyprodukovaného drobného stavebného odpadu. Samozrejme to závisí od typu bytovej výstavby. Pokiaľ máte garáž, záhradku a plánujete ich rekonštruovať, prípadne niečo dorábať, potom je už možnosť uskladnenia a znovu použitia vyprodukovaného odpadu.
     V prípade, kedy neviete ďalej využiť drobný stavebný odpad a neviete ho ani uskladniť, informujte sa u zástupcov samospráv (mestský úrad, obecný úrad), čo máte ďalej robiť s vyprodukovaným stavebným odpadom. Pokiaľ sa vo vašom meste/obci nachádza zberný dvor, zaneste drobný stavebný odpad do zberného dvora. Pracovníci Vás usmernia, kde ho máte umiestniť. Miesta sú viditeľne označené obr.14a, b, c.Obr.14a Označenie v zbernom dvore

Obr.14b Označenie v zbernom dvore
 Obr.14c Označenie v zbernom dvore


     Tiež sú pre tento druh odpadu vyčlenené zberné kontajnery obr.15a, b, c.
Obr.15a Kontajner na Drobný stavebný odpad v zbernom dvore

Obr.15b Kontajner na Drobný stavebný odpad v zbernom dvore

Obr.15c Kontajner na Drobný stavebný odpad v zbernom dvore


     Bez poplatku Vám ho odoberú, umiestnia na správne miesta a zabezpečia jeho zhodnotenie.

    V prípade, že nemáte možnosť ďalšieho využitia, uskladnenie a odovzdania na zberný dvor, umiestnite ho do zbernej nádoby na zmesový komunálna odpad. Je to ale tá posledná možnosť ako správne nakladať s drobným stavebným odpadom. V tomto prípade je veľmi dôležité umiestňovať drobný stavebný odpad v malom množstve !!! Umiestňujte ho v objeme maximálne jednej igelitovej tašky.
     V žiadnom prípade neumiestňujte veľké množstvá, pretože zapĺňate zbernú nádobu, do ktorej sa Vám už nezmestí zmesový komunálny odpad a čo je dôležitejšie zberná nádoba naberá na hmotnosti. Výsledkom môže byť, že Vám pracovníci technických služieb, alebo spoločností, ktorí zabezpečujú zvoz komunálneho odpadu nevyprázdnia zbernú nádobu.
     Vzniklo Vám väčšie množstvo drobného stavebného odpadu, ktorý vznikol pri búracích prácach? Umiestnite ho na jedno miesto obr.16, kde Vám nebude prekážať a oslovte zástupcov samospráv a informujte ich hneď o množstve a mieste. Pokiaľ nemusíte tak ho neumiestňujte k zberným nádobám. Nie je to veľmi estetické (obr.17), ale je to lepšie, ako by ste ho mali vyhodiť do prírody! (obr.20). Pokiaľ viete, že prerábate napr.: byt a vyprodukujete drobný stavebný odpad, tak to oznámte na mestskom / obecnom úrade. Požiadajte ich, aby Vám zabezpečili umiestnenie zberového kontajnera do ktorého budete umiestňovať odpad. Po dokončení prác, alebo po naplnení kontajnera ich informujte o tom. Tým zabezpečíte, že kopy, ktoré vytvoríte pri kontajneroch nebudú narušovať okolie a ušetrí sa tým zbytočná práca pri nakladaní drobného stavebného odpadu do zberových kontajnerov.
Obr.16 Drobný stavebný odpad

Obr.17 Drobný stavebný odpad pri zberových kontajneroch


     Obec je podľa zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
     Ak nie je tento odpad zhodnotený na stavebné a údržbárske práce , úpravu terénu, ciest, ak materiál z pálenej hliny nebol zhodnotený drvením na antuku a patria do skupiny inertných odpadov, je možné ich ukladať na skládky na inertný odpad a na skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
     Taktiež je možné použiť drobný stavebný odpad, ktorý patrí do skupiny inertných odpadov na asanačné, rekonštrukčné, zásypové práce a stavebné účely na skládkach na iný ako inertný odpad.
     Spoločnosti majú uzatvorené zmluvy so zbernými dvormi, ktoré od nich vyseparovaný drobný stavebný odpad odoberú. Čo s neho robia a načo ho používajú?
     Po zozbieraní ho spoločnosť dovezie na miesto, kde ho upravujú. Drobný stavebný odpad najprv dotrieďujú a drvia v drvičoch na príslušnú veľkosť. Drť rôznej veľkosti a frakcie ako napr. betónová drť obr.18a tehlová drť obr.18b je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov.
Obr.18a Betónová drť
Obr.18b Tehlová drť


     Ako vidíte, aj túto komoditu je možné ekologickejšie využiť ako ňou zapĺňať skládky odpadov, alebo znečisťovať životné prostredie obr.19.Obr.20 Drobný stavebný odpad v prírode

     Výsledkom tejto činnosti je úspora nákladov, ktoré sa vynakladajú na ťažbu prípadne kúpu nových materiálov a šetria sa prírodné zdroje, ktoré budú potrebovať a využívať budúce generácie.

Prispejte aj Vy k lepšiemu nakladaniu s drobným stavebným odpadom a pouvažujte nad tým, či je ho možné znova použiť pred tým než ho zanesiete do zbernej nádoby, alebo vyhodíte do voľnej prírody.

Vyhláška č. 284/2001 Z. z. Katalóg odpadov
Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
http://eur-lex.europa.eu
Vyhláška č.283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch