Označovanie výrobkov a obalov PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Označovanie výrobkov a obalov
Označovanie obalov v SR
Značky na označovanie obalov
Označovanie nebezpečného odpadu
Celý článok


Prvá značka, označujúca environmentálnu vhodnosť výrobku „Modrý anjel“, bola zavedená v roku 1977 v Nemecku. Označovanie výrobkov postupne nadobudlo i medzinárodné rozmery. 


alt

Na Slovensku je environmentálne označovanie výrobkov zastrešené zákonom č. 469/2002 Z. z.
o environmentálnom označovaní výrobkov.

Ide o označovanie výrobkov, pri ktorých bol zohľadnený celý životný cyklus, t. j. od suroviny po výrobok, cez  použitie až po jeho zneškodnenie alebo recykláciu.  Udeľuje ho Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (Centrum environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov a technológii). Udeľuje sa od roku 1997.

Environmentálnou značkou je značka, ktorou sa na základe overenia postupom ustanoveným týmto zákonom osvedčuje, že príslušný výrobok spĺňa nadštandardné požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia oproti iným výrobkom z tej istej skupiny výrobkov.

Zákon č. 469/2002 upravuje podmienky a postup pri udeľovaní a používaní environmentálnych značiek, ktorými sú:

a) environmentálna značka „Environmentálne vhodný výrobok
b) environmentálna značka „Európsky kvet

Značka sa nevzťahuje na označovanie nápojov a potravín ani na označovanie liekov. Takisto sa nevzťahuje na označovanie zdravotníckych pomôcok určených len na odborné použitie alebo na použitie pod odborným dohľadom, alebo na lekársky predpis.


alt

Národná environmentálna značka pozostáva z dvoch sústredných kružníc, z ktorých vnútorná kružnica je v spodnej časti prerušená a ukončená vlnovkou.
Vo vnútri kružníc je štylizovaný obraz trojvršia s tromi trojuholníkmi a dvomi vlnovkami, ktoré znázorňujú zložky životného prostredia a pôsobenie orgánov štátnej správy, priemyslu a obchodu v starostlivosti o životné prostredie. V hornej časti medzikružia je nápis „Environmentálne vhodný výrobok“, v dolnej časti sa uvádza identifikačné číslo výnosu ministerstva pre príslušnú skupinu výrobkov alebo podskupinu výrobkov.


 Environmentálna značka Európskeho spoločenstva má tvar obdĺžnika rozdeleného zvisle na dve časti. 


Časť 1 obsahuje v hornej polovici nápis „ENVIRONMENTÁLNA ZNAČKA EURÓPSKEJ ÚNIE“ a pod ním zobrazenie Európskeho kvetu pozostávajúce z vetvičky s dvoma listami na každej strane a z vlastného kvetu tvoreného dvanástimi európskymi hviezdičkami v kruhu, v ktorého strede sa nachádza štylizované písmeno „E“. V dolnej polovici tejto časti je nápis „Udelená tovarom alebo službám, ktoré spĺňajú environmentálne požiadavky na udeľovanie environmentálnej značky EÚ“ a registračné číslo žiadosti.


Časť 2 je určená na informácie o jednom až troch kľúčových environmentálnych aspektoch príslušného výrobku.

Cieľom systému environmentálneho označovania výrobkov je:
 

a) posilniť princíp predbežnej opatrnosti a princíp prevencie znečisťovania životného prostredia,
b) podporiť rozvoj výroby a spotreby výrobkov, ktoré majú potenciál znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie v porovnaní s inými výrobkami tej istej skupiny výrobkov, vrátane znižovania spotreby energie a surovín, ako aj množstva a nebezpečnosti odpadov,
c) zlepšiť informovanosť verejnosti, výrobcov, dovozcov a predávajúcich o  environmentálnych vlastnostiach výrobkov, a tým prispieť k účinnému využívaniu prírodných zdrojov a k vysokej úrovni ochrany životného prostredia.


Na Slovensku sa pre označenia bioproduktov používa značka: Dôveryhodná značka bioprodukt. Touto značkou sa na Slovensku označujú rastlinné a živočíšne výrobky vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve, čiže bioprodukty a biopotraviny.
Bioprodukty sú rastlinné a živočíšne výrobky vyrobené systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby. Spĺňajú všetky predpisy zákona o EP a výnosu MP SR, podrobujú sa pravidelnej kontrole na každom stupni. Bioproduktom je napr. dopestované obilie, zelenina, doplnkové potraviny, krmivá, ďalej vychované zvieratá ako kurčatá, ovce ap., ale i vajcia ekologických sliepok.
Biopotraviny sú potraviny, ktoré sú vyrobené výhradne z bioproduktov pri použití len zákonom povolených zložiek, prídavných látok a materiálov. Obsahujú však najmenej 95 % zložiek potravín pochádzajúcich z bioproduktov s osvedčením o ekologickom pôvode. Biopotraviny sú napr. čaje, müsli, cestoviny, chlieb, pečivo, šaláty, hotové jedlá...
V skutočnosti to znamená, že ekologické produkty a výrobky musia vyhovovať všetkým všeobecne platným hygienickým a potravinárskym normám pre bežné potraviny, a naviac musia dodržiavať pravidlá pre ekologické poľnohospodárstvo.
Ako bioprodukt možno označovať len také rastlinné a živočíšne výrobky, na ktoré bolo vydané osvedčenie o ekologickom pôvode bioproduktu.
Ako biopotravinu možno označovať len také potraviny, na ktoré bolo vydané osvedčenie biopotraviny.
Na základe certifikátu sa musia bioprodukty označiť:

•    logom,

alt

•    slovami „vyprodukovaný v ekologickom poľnohospodárstve“,
•    číselným kódom certifikačného orgánu, 
•    nepovinne textom "bio" alebo "eko".

Táto značka je kontrolovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom potravinárskym.

Medzi zahraničné značky s ktorými sa stretneme na obaloch výrobkov patria:

Značka „Ekologicky šetrný výrobek“ je českou alternatívou nášho environmentálne vhodného výrobku.
V Čechách túto značku udeľuje Ministerstvo životního prostředí ČR a značka prezrádza, že daný výrobok je vo svojej kategórii environmentálnejší ako ostatné obdobné české výrobky.


alt


Bioprodukty a biopotraviny, sú v Českej republike označované značkou:

alt

Ďalšie značky, s ktorými sa stretneme na obaloch „a nepatria medzi ekoznačky“ je zahraničná značka „Kozmetika netestovaná na zvieratách“.
Túto značku používajú niektorí zahraniční výrobcovia (najmä vo Veľkej Británii) pre kozmetiku, ktorá nebola testovaná na zvieratách.

Na obaloch nájdeme aj obrázok dvoch šípok. Symbol „ZELENÝ BOD“ zobrazený na obaloch výrobkov informuje, že spoločnosť je zapojená do systému ZELENÉHO BODU, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečovanie separovaného zberu odpadov z obalov, jeho zhodnocovanie a osveta obyvateľstva. Značka "ZELENÝ BOD" znamená, že za obal, ktorý bol umiestnený na trh v Slovenskej republike, bol zaplatený príspevok do spoločnosti ENVI-PAK. Príspevok slúži na krytie nákladov spojených so spätným odberom odpadov z obalov.


alt


Zelený bod je prejavom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Každý z nás kúpou výrobkov, ktoré majú takýto symbol na obaloch prispieva k zlepšeniu životného prostredia.