Životný cyklus výrobku PDF Tlačiť E-mail

Pojem životný cyklus výrobku je spojený s nástrojom na hodnotenie životného cyklu LCA (Life Cycle Assesment). Životný cyklus výrobku môžeme nazývať aj cyklus od kolísky po hrob. Skúma environmentálne aspekty a vplyvy výrobku počas jeho životného cyklu. To znamená od získavania surovín, ktoré sú potrebné na výrobu výrobku, cez výrobu a vplyvy výroby na životné prostredie, ďalej cez realizáciu výrobku (používanie) a ukončenie životného cyklu výrobku, to znamená zneškodňovanie odpadov. Životný cyklus výrobku znázorníme v jednoduchšom ponímaní. Ide
o priblíženie jednotlivý krokov, ktorými výrobok prechádza s pohľadu občana ako používateľa, alebo spotrebiteľa.


alt


Jedná sa o schému, ktorá znázorňuje život vecí vo všeobecnosti. Od výroby, cez používanie (spotrebu) a následné rozhodnutie, čo s ním ďalej. Najčastejšie spôsoby po skončení „životnosti výrobku“ sú skládkovanie, skladovanie a spaľovanie. Závisí na občanoch, či priložia ruku k tomu, aby sme spoločne predišli týmto spôsobom nakladania s odpadom. Hlavným krokom je začať separovať (triediť) komunálny odpad, a tým využívať  prijateľnejšie spôsoby, medzi ktoré patrí znovu používanie a recyklácia.

Znovu používanie: mnoho vecí je možné opäť používať (opravy, vratné fľaše) alebo ich využiť inak. Znovu používanie má vyššiu prioritu ako recyklácia, pretože spotrebuje spravidla menej energie, zdrojov, menej sa znečistí životné prostredie. Oprava, prešívanie textilu, zapožičanie, výmena starých vecí či ich nákup v second hande, bazáre, antikvariáte je rozumnejší z hľadiska využitia zdrojov Zeme.

Recyklácia: ak sa už vec nedá znovu používať, mala by sa recyklovaním vyrobiť znovu. Oproti likvidácii ušetrí prírodné zdroje, energiu, zníži množstvo odpadu.
Štúdie dokázali, že recykláciou materiálov sa ušetrí 3 - 5 násobne viac energie ako môžeme získať spaľovaním.

alt
Príklad životného cyklu skla


alt