Štatistiky PDF Tlačiť E-mail

Pre spracovanie analýzy separovaného zberu komunálneho odpadu v rámci Slovenskej republiky v rokoch  2006/2007, boli použité ako podklady identifikačné listy miest a obcí v počte 2903. V identifikačných listoch boli údaje členené podľa katalógu odpadov pre skupinu 20 – Komunálne odpady. Pre zistenie súčasného stavu nakladania s komunálneho odpadu v rámci samospráv v SR sme vypracovali dotazník, ktorý bol rozoslaný prostredníctvom regionálnych združení primátorom a starostom. Zistenie súčasného stavu separácie komunálneho odpadu v mestách, obciach a časti miest sme vykonali vyhodnotením rozoslaných dotazníkov. Potrebné informácie sme upresňovali telefonickými rozhovormi a osobnými stretnutiami.


Dotazníkom, sme sa snažili získať informácie:

• o forme zberu separovaného komunálneho odpadu v mestách a obciach pre domovú a bytovú výstavbu,
• o používaných prostriedkov pri separovaní komunálneho odpadu v mestách a obciach pre domovú a bytovú výstavbu,
• o miestach odnášania separovaného a zmesového komunálneho odpadu,
• o záujem pri ďalšom spracovaní komunálneho odpadu v rámci miest a obcí,
• o použitých spôsoboch pre zvýšenie separácie a informovanosti občanov,
• o pretrvávajúcich nedostatkov pri separovaní komunálneho odpadu,
• o záujem separovať nové komodity.

Výstupom analýz je následne dokumentácia v tlačenej a digitálnej forme, štatistiky a grafy zo zistení v tlačenej a digitálnej forme. Výstupy sú spracované podľa regiónov SR a doplnené o základné demografické údaje, pričom sú následne vytvorené charakteristické vlastnosti riešenia separovaného zberu podľa druhu obce, mesta, jeho lokalizácie a dostupnosti zberných miest.

 

Počet samospráv: 2 891 (obce 2753, so štatútom mesta 138)
Počet obyvateľov: 5 404 322

Počet samospráv: 80
Počet obyvateľov: 628 686Počet samospráv: 267
Počet obyvateľov: 563 081Počet samospráv: 294
Počet obyvateľov: 598 819


Počet samospráv: 369
Počet obyvateľov: 704 752

 

Počet samospráv: 333
Počet obyvateľov: 698 274

 

Počet samospráv: 540
Počet obyvateľov: 652 218

 

Počet samospráv: 689
Počet obyvateľov: 809 443

 

Počet samospráv: 457
Počet obyvateľov: 780 000


 

Údaje v grafoch za roky 2008 - 2011, boli použité z RegDat (databáza regionálnej štatistiky) a MOŠ (mestskej obecnej štatistiky) k 31.12.2011.