PDF Tlačiť E-mail


Keď bioodpad šetrí naše peniaze v obecných rozpočtoch


Náklady na komunálne odpady neustále narastajú a komunálneho odpadu je čím ďalej tým viac. Realita je jednoznačná, v budúcnosti budú tieto náklady ešte vyššie vplyvom zvyšujúcich sa nákladov na zvoz, skládkovanie či zvyšujúcu sa konzumnosť, a tým pádom celkové narastanie odpadov. V roku 2011 sa na Slovensku vyprodukovalo o niečo viac odpadov ako rok predtým. Objem 10,83 milióna ton všetkých odpadov je oproti roku 2010 väčší približne o 80 tisíc ton. Každý obyvateľ vyprodukoval v roku 2011 v priemere 327,4 kg odpadov. Približne 35 — 40% komunálneho odpadu tvorí biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchyne. Každý rok sa podľa odhadov vyprodukuje v Európe okolo 76 až 100 miliónov ton bioodpadov zo zelene a záhrad.

Sme skutočne natoľko bohatí, aby sme dávali do odpadového hospodárstva desiatky tisíce eur? Náklady na odpady budú prirodzene narastať. Ak súčasný systém nezmeníme, začnú sa radikálne zvyšovať aj poplatky pre občanov. Čo s tým urobíme? Ak začneme hľadať riešenia a úspory v existujúcom systéme, výsledok bude veľmi pozitívny.

Z legislatívneho hľadiska od 1. januára 2013 platí zákon z 19. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Jednou zo zmien, ktorá ovplyvní samosprávy je, že vzniká povinnosť obce zaviesť triedený zber biologického odpadu (BIO) a biologicky rozložiteľný komunálny odpadu (BRKO), podľa novelizovaného § 39 ods. 16 písm. b) zákona. Podľa Európskej smernice 1999/31/EC o skládkach odpadu by sa mal komunálny odpad v porovnaní s rokom 1995 znižovať do roku 2010 o 25%, do roku 2013 o 50% a do roku 2020 o 65%.

Obec sa môže vyhnúť povinnosti zaviesť a zabezpečovať triedený zber BIO/BRKO vďaka jednej z výnimiek, t. j. ak obec preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad. Zavedenie zberu BIO/BRKO alebo domáce kompostovanie? Načo zložité systémy zberu, zvozu, zhromažďovania a úpravy? Technológie a celkové náklady na jehozavedenie spolu s prevádzkovými nákladmi sú príliš vysoké. Pre samosprávu je mnohokrát finančne neúnosné takýto systém zaviesť. Zdravé uvažovanie nám radí, že by bolo nelogické odvážať z domácností trávu, lístie a iné BIO/BRKO kamsi preč, tam to kompostovať, a potom voziť naspäť. To už by bol naozaj drahý špás.

Z tohto všetkého nám vyplýva, že jediným efektívnym riešením pre samosprávy, kde väčšina občanov žije v rodinných domoch, je využívanie záhradných kompostérov. Občania získajú jednoduchý systém, kým samospráva predchádza vzniku odpadov a separuje BIO/BRKO. Tento fenomén úspešne funguje v celej Európe už niekoľko rokov. Konkrétne samosprávy nám potvrdili, že sa skutočne dá zaviesť jednoduchý a účinný systém, ktorý nielen zabezpečí separáciu bioodpadov a zníži komunálny odpad, ale ušetrí aj finančné prostriedky samosprávy na veci podstatnejšie — než je odpad.

Veľká spokojnosť zo strany občanov — obec Jalubí

„Aby sme úspešne zaviedli separáciu bioodpadov, rozhodli sme sa pre systém domáceho kompostovania formou domácich uzatvorených PREMIUM kompostérov pre občanov. Ako prvé sme medzi občanmi zorganizovali anketu, kde sme zisťovali záujem o veľkosť kompostéra, resp. jeho objem. Počas celej realizácie tohto zámeru sme v obci mali spustenú informačnú kampaň formou rôznych článkov, plagátov, prednášok a pod. Už po prvom polroku používania kompostérov sme videli ich pozitívny prínos aj z ekonomického hľadiska, pretože sa nám množstvo zmesového komunálneho odpadu znížilo o 18,3%. PREMIUM kompostér je zo strany občanov veľmi kladne hodnotený, a to zo stránok funkčnosti, stability, jednoduchosti pri manipulácii plnenia a vyberania. Občania sú veľmi spokojní s týmto systémom, kompostéry sú vzhľadné a ich umiestnenie do prostredia záhrad a predzáhradiek pôsobí veľmi esteticky. Radi by sme taktiež poďakovali nášmu dodávateľovi za seriózny prístup pri realizácii celého systému, originálnu tvorbu informačnej kampane, ako aj za dodržanie termínov plnenia či celkovú profesionalitu. Presne to naša obec potrebovala. Sme veľmi radi, že máme v obci PREMIUM kompostéry, ktoré sú navrhnuté práve pre používanie v samosprávach, obzvlášť, keď ich životnosť prevyšuje mnohú techniku, ktorú v obci máme,“ zhodnotil starosta z obce Jalubí, Ing. Karel Malovaný.

Ušetrené peniaze sme použili na rekonštrukciu námestia — obec Polešovice


Polešovice sa rozhodli vybaviť každú domácnosť záhradným PROFI kompostérom. Ich zámer podporili aj samotní občania. Pre kompostéry sa zastupiteľstvo definitívne rozhodlo po vyhodnotení verejnej ankety, do ktorej sa hneď v prvom kole zapojilo viac ako dvesto domácností. „Mám záhradu. Dávam prednosť tomu, aby sa bioodpad triedil v obci celoplošne pomocou kompostérov,“ zhodla sa väčšina polešovických občanov. Zaobstaranie kompostérov sa podľa polešovického starostu Michala Zapletala obci aj ľuďom vyplatí. Ovocné a zeleninové zvyšky z kuchyne a trávu či lístie zo záhrady nebudú musieť zvážať za peniaze smetiari, ale zostanú na záhrade ako hnojivo. Po analýzach tvorí v obci bioodpad až 40% z komunálneho odpadu. „Pokiaľ by sa podarilo v prvom roku vytriediť aspoň desať percent bioodpadu, mohli by sme za zvoz odpadu ušetriť až osemdesiat tisíc korún. Pokiaľ by sme sa po pár rokoch dostali na daných 40%, ušetrili by sme státisíce,“ kalkuloval starosta ešte pred samotným zavedením. To ešte nevedel, že v prvom roku sa im podarí znížiť náklady na odpadové hospodárstvo z 1 mil. Kč na 860 tis. Kč.

Zvyšovanie ekologického povedomia je základ — obec Pruské


Pán starosta MUDr. Viliam Cíbik, PhD., sa vyjadril takto: „Naším cieľom bolo poskytnúť občanom možnosť ekologicky sa zbaviť nepotrebného odpadu, naučiť ich separovať odpad a vychovávať ich k ekologickému povedomiu, ktoré je v celoslovenskom meradle na nízkej úrovni. Vzhľadom na svoj objem prispieva každý odpad k zvyšovaniu poplatkov za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Naopak vytriedením a kompostovaním bioodpadov je možné ušetriť takmer polovicu z poplatkov za odvoz a likvidáciu zmesových odpadov a získať neškodným, prírodným procesom kvalitné hnojivo. Do každej domácnosti sme umiestnili kompostér a občania majú možnosť svoj BIO/BRKO kompostovať v ňom. Ušetrili sme veľmi vysoké náklady, ktoré sme si prepočítali, ak by sme chceli zaviesť zber BIO/BRKO externou firmou. V spolupráci s dodávateľskou firmou sme taktiež zabezpečili odborné školenia pre občanov, aby sme spoločne dosiahli viditeľné výsledky. Na množstvo zmesového komunálneho odpadu tento rok v našej obci vplývalo viacero faktorov, napr. prisťahovanie nových občanov, čím sme prirodzene nezaznamenali výraznejší pokles odpadu (klesol len o 0,5%), úspech však je, že sa odpad nezvýšil a neohrozuje nás jeho narastajúci trend ako v predchádzajúcich rokoch.

Revolúcia v nakladaní s odpadom — obec Šitbořice


„Zatiaľ čo v roku 2000 boli náklady na odpady niečo málo cez pol milióna Kč, v roku 2011 to bolo viac ako milión. Z analýzy v obci vyplynulo, že 40% odpadov domácností tvorí bioodpad a ďalších 40% recyklovateľné materiály ako sú plasty, sklo, papier atď. Iba 20% odpadov sa nedá znovu využiť. Preto sa obec rozhodla zmeniť nakladanie s odpadom tak, aby sa čo najviac znížilo množstvo netriedeného odpadu, za ktorého likvidáciu je nutné platiť a priamoúmerne k tomu sa zvýšil podiel triedeného odpadu, za ktorý dostaneme naopak zaplatené. V obci prebehlo veľmi dobre zavedenie systému kompostovania v PREMIUM kompostéroch, a taktiež sa uskutočnila informačná kampaň o domácom kompostovaní. Prirodzene bude chvíľu trvať, než sa zavedený systém zabehne. Ako však dokazujú príklady z iných obcí, tento spôsob triedenia odpadu sa obci aj domácnostiam vyplatí,“ popísal starosta Antonín Lengál a jeho tím na obecnom úrade. Ďalšie príklady obcí a miest, kde sa zavádza systém domáceho kompostovania v domácich kompostéroch v Slovenskej republike: Vrbové, Madunice, Turzovka, Lysá pod Makytou, Brezová pod Bradlom, Mojmírovce, Hronovce, Gemerská Poloma, a desiatky ďalších. Príklady obcí a miest v Českej Republike: Stonava, Telčsko, Usov, Hodonín, Brno, Polešovice, Leštiná, Dolní Bečva, Kněžice, Osek nad Bečvou, Mikroregion Hranicko, Albrechtičky, Kunovice, a desiatky ďalších.

Zavedenie úspešného systému

Náklady na zavedenie separácie BIO/BRKO formou domáceho kompostovania v kompostéroch nie sú tak náročné v porovnaní so zavedením zberu BIO/BRKO, kde je potrebné investovať do technológií a pravidelne každý mesiac za túto službu platiť. Spôsob, pre aký sa vyššie uvedené obce rozhodli, je veľmi rozumný, a keď to zhrnieme, tak hneď z niekoľkých dôvodov. Za prvé: znižuje náklady samosprávy na zber a zvoz komunálneho odpadu na skládku, resp. nevynakladá ďalšie dodatočné a vysoké náklady na pravidelný zber BIO/BRKO. Za druhé: tento spôsob je efektívnejší a šetrnejší voči životnému prostrediu, tzn. podporuje ekologické riešenie, ktoré je ekonomicky výhodné. Za tretie: domáce kompostovanie predchádza vzniku bioodpadov, keďže ten sa do zmesového komunálneho odpadu vôbec nemusí dostať a preto stojí na pomyselnom vrchole cieľov odpadového hospodárstva. Rozhodne šetrí finančné prostriedky v samospráve, ktoré sa môžu použiť na zmysluplnejšie veci, než sú odpady. Na trhu už existujú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na BIO/BRKO, kompostéry či domáce kompostovanie, a tým pádom vedia samosprávam poskytnúť širokú škálu služieb.

Ponúkajú samosprávam komplexné zavedenie systému, prieskum medzi občanmi o zavedení domáceho kompostovania, kvalitu výrobkov a služieb, analýzu celého systému odpadového hospodárstva, informačnú kampaň, a neustálu spoluprácu s cieľom znižovať podiel BIO/BRKO v komunálnom odpade, tým pádom znižovať aj komunálne odpady a začať šetriť finančné prostriedky na správnych miestach. V konečnom dôsledku z toho majú najväčší úžitok samotní občania, keďže im obec pomôže vyriešiť problém čo s BIO/BRKO, nezaťaží ich zložitým nákladným systémom a s ním spojenými vysokými poplatkami. Samosprávy častokrát preberú systém odpadového hospodárstva taký aký je, ako funguje už pár rokov, i keď má mnoho nedostatkov a zbytočných nákladov. No sú aj také obce a mestá, ktoré sa aktívne pustili do reformy celého systému a separácia BIO/BRKO v domácnostiach je pre nich ten správny začiatok.

Ako rozhodnete o sebe a o svojej obci Vy?

Autor: Ing. Nina Oravcová /www.komposter.sk