Papier PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Papier
Metodický postup separácie
Čo patrí a čo nepatrí do zberu
Celý článok
    
     Ľudstvo sa už od starodávnych vekov snažilo zlepšiť metódy komunikácie a zaznamenania udalostí. Prvé pokusy zahŕňajú používanie voskových tabuliek, listy, bronz, hodvábne a hlinené tabuľky. Až po vynájdení papiera mohlo byť zaznamenávané veľké množstvo informácií, ktoré boli ďalej posielané za veľmi malé ceny. 

     Zo všetkých materiálov, ktoré ľudia počas histórie použili na písanie a kreslenie, je papier najrozšírenejší na celom svete.
     Na Slovensku sa s výrobou papiera začalo po príchode nemeckých osadníkov v 15. storočí. V roku 1880 obchodník Jakub Klein zakladá v Ružomberku továreň na výrobu papiera, nesúcu od roku 1958 meno SCP (Severoslovenské celulózky a papierne). Ružomberok je odvtedy centrom výroby papiera, a to nielen na Slovensku, ale v celom stredoeurópskom meradle. Rovnako ešte v 19. storočí vznikajú papierne v Slavošovciach a Harmanci. Dnes je Slovensko významným európskym producentom papiera a v Ružomberku stojí jeden z najväčších a najmodernejších celulózo-papierenských závodov v Európe.
    
     Svetová produkcia
papiera predstavuje 370 mil. ton. V Európe sa papier vyprodukuje v množstve 103 mil. ton. Na Slovensku množstvo vyprodukovaného papiera predstavuje 850 tis. ton. Najviac papiera vyprodukuje Ázia v množstve 125 mil. ton a najväčším svetový producentom papiera je USA s množstvom 85 mil. ton. Medzi najväčšieho európskeho producenta patrí Nemecko s 22 mil. ton papiera.
Z pohľadu spotreby papiera na obyvateľa v USA je to viac ako 300 kg, V Európskej únii 180 kg. Na Slovensku pripadá na jedného obyvateľa 85 kg. V EÚ sa v roku 2005 na výrobu papiera použilo 42% recyklovaných vlákien, pričom až 56 % celkovej spotreby papiera bol papier obsahujúci recyklované vlákna.

     Papier tvorí asi 20 % odpadu
. Recyklácia čiastočne zmierňuje škodlivé dopady výroby papiera.
Z vytriedeného "odpadového" papiera sa v papierňach vyrobí nový, vďaka čomu sa nemusí zoťať toľko stromov a zníži sa množstvo odpadu. Vytriedením okolo 100 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni cca 1 hektár 100 ročného lesa, ušetrí sa často až 70 % energie. Podľa údajov severoamerickej organizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care spotrebuje výroba 1t papiera zo starého papiera v porovnaní s výrobou z celulózy (primárnej suroviny) len 1/2 vody, znižuje znečistenie ovzdušia o 74 - 75 %, znečistenie vody o 35 % a zachráni 17 stromov.

     Podiel vyzbieraného zberového papiera
na Slovensku k celkovej spotrebe papiera a lepenky, vzrástla z 38 % v roku 2001 na 50,2 % v roku 2006, čo je oproti priemeru Európskej Únie málo a žalostne málo oproti najlepším západoeurópskym krajinám, kde vyzbierajú a recyklujú až 70 % použitého papiera.

     Papier sa používa na
písanie na tlač, hárok papiera sa stáva dokumentom pre uloženie dôležitých záznamov. Používa sa pre komunikáciu v podobe listových zásielok, papier môže reprezentovať hodnotu, ako sú papierové peniaze, šek, potvrdenka, kupón. Na balenie sa používa vo forme obálok, baliaceho papiera, tapety. Pre potreby čistenia sa používa vo forme toaletného papiera, vreckoviek, papierovej utierky. Papier sa používa aj v stavebníctve ako dekorácia alebo papierová lepenka.
    
     Z toho vidieť, že používanie papiera je zastúpené vo všetkých priemyselných sférach, na školách,
v domácnostiach a je potrebné ho separovať od ostatných zložiek komunálneho odpadu, aby ho bolo možné vrátiť späť do výrobného procesu. Z vyseparovaného papiera, ktorý musí prejsť procesom úpravy je potrené odstrániť tlačiarenskú farbu. Úplné odstránenie farbív a vyčistenie papiera nie je možné, preto sa stretávame
s recyklovaným papierom, ktorý nie je úplne biely. Na bielenie sa v minulosti používal chlór, ktorý nie je bezpečný pre životné prostredie. Hlavne, keď sa dostal mimo závodu. Pri novších technológiách bielenia papiera sa chlór už nepoužíva, a preto sú ekologickejšie. Napr. v Ružomberku v celulózke sa  zníženie spotreby chlóru dosiahlo používaním kyslíkového bielenia celolózy a úplné odstránenie umožnila technológia vytesňovcieho varenia celulózy. Výrobcovia označujú obalový papier informačnými značkami, ktoré upovedomia spotrebiteľa o nakladaní po použití.

     Pri označovaní sa používajú grafické znaky
, pre upresnenie doplnené písomnými a číselnými údajmi
(obr.1 ).

alt

Obr.1 Označovanie papierových obalov

     Písmená a značky upresňujú, o aký druh obalov sa jedná. Pri papierových obaloch, ako vidíme na obrázku, sa používajú písmená PAP. Pôvod označenia pochádza z anglického názvu PAPER – Papier. Číselné označenia upresňujú o aký papierový obal konkrétne ide.

U obalov z papiera sú číselnými znakmi vyjadrené druhy použitého papiera:

Papier

Materiál

Číselné označenie

Vlnitá lepenka

20

Hladká lepenka

21

Papier

22


Na obr.2 vidíme príklady hladkej a vlnitej lepenky.

alt

Obr.2 Hladká a vlnitá lepenka

     Ďalej sa stretávame s papierovými obalmi z viacerých materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť
a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom C a skratkou materiálu, ktorý na obale prevláda.

Pri označovaní obalov z papiera s viacerými materiálmi sa používajú:

Kompozity „C“

Materiál

Číselné označenie

Papier a lepenka / rôzne kovy

80

Papier a lepenka / plasty

81

Papier a lepenka / hliník

82

Papier a lepenka / cínový plech

83

Papier a lepenka / plasty/hliník

84

Papier a lepenka / plasty/hliník / cínový plech

86


     Okrem týchto informačných symbolov sa na obaloch nachádza aj panáčik s košom (obr.3), ktorý upovedomuje o tom, že po použití je potrebné dať obal do zbernej nádoby.

alt

Obr.3 Panáčik s košom