Druhy odpadov PDF Tlačiť E-mail

Odpady sú členené podľa Katalógu odpadov, ktorý je ustanovený vyhláškou č. 284/2001 Z. z.. Ďalej sú to, vyhláška č. 129/2004 Z.z. a vyhláška č. 409/2002 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška MŽPSR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Podľa vyhlášky č. 284/2001 §2 ods. 4 sa odpady členia na kategórie Nebezpečné odpady označované písmenom „N“ a Ostatné odpady označované písmenom „O“. Komunálny odpad patrí medzi ostatné odpady.

Druhy odpadov sú označené šesťmiestnym číslom, v ktorom prvé dvojčíslie označuje skupinu, druhé dvojčíslie podskupinu v príslušnej skupine a tretie dvojčíslie druh odpadu v príslušnej skupine a podskupine.

Napríklad: 20 02 01

20 – Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu
02 – Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov)
01 – Biologický rozložiteľný odpad

Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi (rakovinotvorné), teratogénnymi (poškodzujúce ľudský plod) a mutagénnymi (spôsobuje mutácie genetickej informácie, prípadne rakovinu) vlastnosťami) je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Do tejto kategórie patria odpady produkované niektorými priemyselnými odvetviami, rádioaktívny odpad, odpad
z bitúnkov, kafilérií, nemocníc a iné. Ku každému druhu nebezpečného odpadu sa priradí aj kód nebezpečných vlastností podľa katalógu odpadov.

Ostatný odpad je taký odpad, ktorý nevykazuje žiadnu z vlastností nebezpečného odpadu. Tvorí skupinu, ktorá nepredstavuje veľké riziko pre životné prostredie. Do tejto kategórie možno zaradiť stavebnú hlušinu, organický poľnohospodársky odpad (slama) a iné. Táto skupina odpadov je problematická najmä svojim veľkým objemom, ale nie svojim chemickým zložením.
Stavebná hlušina sa ukladá na skládky odpadu alebo na miesta starých opustených banských diel. Dobre sa však uplatňuje pri výstavbe ciest, kde sa neškodný upravený materiál stáva súčasťou násypov.

Vedľa oficiálneho členenia odpadov sa môžeme stretnúť aj s pomenovaním odpadov napríklad podľa:
a) vplyvu na človeka a ŽP; odpady delíme na:
zvláštny odpad - taký odpad, ktorý vyžaduje osobitný režim pri nakladaní s ním, najmä
z národohospodárskych dôvodov alebo ochrany životného prostredia.
nebezpečný odpad - taký zvláštny odpad, ktorý je škodlivinou, alebo ktorý svojimi vlastnosťami je, alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Nebezpečnému odpadu sa priradí kód nebezpečnej vlastnosti podľa Prílohy č. 2 vyhlášky č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Sú to kódy H1 až H13 s vlastnosťami: výbušnosť, horľavosť kvapalín, horľavosť tuhých látok, schopnosť látok sa samovoľne vznietiť, schopnosť látok alebo odpadov uvoľňovať pri styku s vodou horľavé plyny, oxidačná schopnosť, tepelná nestálosť organických peroxidov, akútna toxicita, infekčnosť, žieravosť, schopnosť látok alebo odpadov uvoľňovať pri styku so vzduchom alebo s vodou jedovaté plyny, chemická toxicita, ekotoxicita a schopnosť látok akýmkoľvek spôsobom po zneškodnení uvoľňovať iné látky, napr. výluhy, ktoré sa vyznačujú niektorou z uvedených charakteristík.
b) základných fyzikálnych vlastností:
• plynné: napr. SOx, NOx, CO, CO2 ...
• kvapalné: napr. kyseliny, dusičnany, chloridy, soli, chlór ...
• tuhé: napr. popolček, prach, sadze ...
• zmesi: odpad zložený z tuhej a kvapalnej fázy v určitom vzájomnom hmotnostnom pomere, odpad tvorený dvoma alebo viacerými látkovými skupinami odpadov
c) základných oborov hospodárskej činnosti:
• výrobné, z priemyslu, poľnohospodárstva, stavebnej činnosti
• spotrebné - komunálne
d) možnosti využitia odpadov ako druhotných surovín:
• využiteľné ako druhotná surovina (recyklácia)
• nevyužiteľné

Odpady je vhodné rozdeliť aj takto:
• komunálne odpady,
• priemyselné odpady,
• odpady z ťažby surovín,
• lesnícke a poľnohospodárske odpady,
• odpady z energetiky,
• kaly z čistiarní mestských a priemyselných odpadových vôd,
• úpravy vody a sedimenty,
• rádioaktívne odpady.


Vyhláška č. 284/2001 Z. z. Ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov
Vyhláška č. 409/2002 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.284/2001 Z. z.