Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Technológia výroby s minimálnym množstvom odpadu a maximálne efektívnym výrobným postupom.
Predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.
Rozklad odpadov mikroorganizmami alebo látkami biologického pôvodu.
Variabilita všetkých žijúcich organizmov a všetkých ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých súčasťou sú organizmy.
Veda o živých organizmoch, rozlišujú sa základné vedné disciplíny ako cytológia, anatómia, morfológia, fyziológia, genetika, ekológia, a špeciálne biologické disciplíny, napríklad botanika, zoológia, mikrobiológia, mykológia a...
Súborné pôsobenie mikroorganizmov v pôde, ktoré je ovplyvnené mnohými fyzikálno – chemickými podmienkami.
Použitie prirodzených nepriateľov škodcov k ich regulácií.
Rýchlosť, s ktorou sa kyslík stráca zo vzorky vody, miera deoxidačnej schopnosti vody, bežne používaná ako jednotka kvality odpadovej vody.
Zahŕňajú genetické zdroje, organizmy alebo ich časti, populácie alebo akúkoľvek inú biotickú zložku ekosystémov so skutočným alebo potenciálnym využitím alebo hodnotou pre ľudstvo.
Je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinový a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
Sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].
12. Biomasa
Hmotnosť živého materiálu, vzťahovaná najčastejšie na jednotku plochy alebo objemu. Často zahŕňa mŕtve časti živých organizmov, napríklad kôru a jadrové drevo stromov, chĺlpy, pazúry a pod., ktoré už jednoznačne patria do...
13. Bioplyn
Zmes plynov vznikajúcich pri vyhnívaní (rozklade) čistiarenských kalov a kalov hospodárskych zvierat.
Vyrábajú sa z bioproduktov podľa pravidiel a postupov daných platnou legislatívou. Nemôžu sa vyrábať z geneticky manipulovaných potravín a v procese ich výroby nie sú dovolené zdraviu škodlivé postupy ako napr. ožarovanie....
Obilie, zemiaky, zelenina, ovocie a pod., ktoré pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva a ktoré majú - v porovnaní s produktmi z konvenčného poľnohospodárstva - často lepšie kvalitatívne vlastnosti: obsahujú podstatne menej...
Každá technológia, pri ktorej sa využívajú biologické systémy, živé organizmy alebo ich deriváty
Miesto, kde mikroorganizmus, rastlina alebo živočích žijú, definované ich životnými podmienkami.
Produkčná hodnota pôdy podmienená obsahom živín, fyzikálnymi vlastnosťami a polohou.
19. Buriny
Rastliny ohrozujúce človeka tým, že konkurujú iným druhom, ktoré majú pre človeka hodnotu potravy, dreva alebo prostriedkov spríjemňujúcich život.

Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved