Občan

                                                           

                                                         


Filozofia separovaného zberu

Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným riešením zníženia množstva komunálneho odpadu, a preto sa separácia stáva stále aktuálnejšou témou zástupcov samospráv. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, a to nielen vo výrobných procesoch, ale aj na skládkach komunálnych odpadov, kde neseparovaný komunálny odpad môže vytvárať nekontrolovateľné procesy.

Pokiaľ sa občan rozhodne zodpovedne separovať komunálny odpad, mal by na to myslieť nielen pri kúpe výrobkov, ale aj počas spotreby. Mal by si uvedomiť, či po kúpe výrobku bude môcť nepotrebné časti (vo väčšine prípadov sa jedná o obal) dôkladne vyseparovať.

Pri používaní by mal tak isto myslieť na to, aby činnosťou nespôsobil nemožnosť separovania daného materiálu, keď sa stane nepotrebným, pretože separovať odpad je možné len čistý
a zbavený iných materiálov (napr. zvyškov potravín, oddeľovanie skla od kovov a pod.). Vyseparovaný komunálny odpad sa umiestňuje do zberných nádob a zberných vriec. Sú farebne odlíšené a zabezpečuje ich samospráva, alebo zodpovedná firma, s ktorou má samospráva podpísanú zmluvu. Firma zabezpečuje zberné nádoby a takisto aj zvoz plných zberných nádob.

Z pohľadu občana nie je správne, keď neumiestňuje separované zložky komunálneho odpadu do zodpovedajúcich zberných nádob, pretože sa tým stráca zmysel separácie komunálneho odpadu.