PDF Tlačiť E-mail


Kompostéry alebo kompostáreň?


Bioodpad je v odpadovom hospodárstve kvantitatívne najvýznamnejšou skupinou odpadov (podľa štatistík Európskej únie tvorí až 40% celkového KO). Na riešenie problematiky spracovania biologicky rozložiteľných odpadov existuje dnes veľa známych a osvedčených technológií, pomocou ktorých dokážeme z bioodpadu vytvoriť kvalitné organické hnojivo, energiu alebo aj napr. alternatívne palivo. Nie všetky sú však dostupné, či už po technickej prípadne po ekonomickej stránke. Azda najznámejším a najdostupnejším prírodným procesom, pri ktorom dochádza k rozkladu organických odpadov pôsobením mikroorganizmov, vody a kyslíka na humusové látky je práve kompostovanie. Kompostovanie by sme mohli rozčleniť do troch základných skupín, a to na:

1. Domáce kompostovanie - znamená kompostovanie bioodpadu a následné používanie kompostu v záhradách, patriacich súkromným domácnostiam

2. Komunitné kompostovanie - znamená kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí v určitej lokalite, kde vznikajúci kompost je využívaný pre vlastnú potrebu komunity.

3. Priemyselné (komunálne) kompostovanie - znamená kompostovanie bioodpadu z väčšej zvozovej oblasti na centrálnej kompostárni, ktoré vykonáva napr. špecializovaná firma väčšinou na komerčnej báze.

Zatiaľ čo tretie riešenie je založené na komerčnej báze s nutnosťou vybudovať centrálne kompostovisko s jeho technickými a technologickými špecifikami, tak prvé dve riešenia predstavujú nekomerčný spôsob kompostovania priamo na záhradke. Na rozdiel od kompostovania v centrálnej kompostárni je domáce kompostovanie v kompostéroch menej náročné na investičné náklady, organizáciu práce, energiu, čistenie bioodpadu a úplne odpadajú prevádzkové náklady.

Príklad separácie bioodpadu – domáce kompostovanie

Ako príklad z praxe môžeme uviesť vybudovanie kompostárne v obci Machová (570 obyvateľov), kde sa celkové náklady na jej vybudovanie vyšplhali na úroveň cca 330 000 eur, k čomu treba pripočítať následné investície: nákup zberných nádob pre každú domácnosť, samotný zvoz bioodpadu, prevádzku kompostoviska, servisu techniky atď. Pre porovnanie, obec o rovnakom počte obyvateľov 570, čo predstavuje cca 162 rodinných domov, vybavená 900 litrovými kompostérmi tej najvyššej kvality by neprekročila hranicu 15 000 eur bez ďalších následných investícií.

Kompostujme doma – ušetríme najviac.

Domáce kompostovanie v kompostéroch nie je považované za nakladanie s odpadmi, ale za predchádzanie vzniku odpadu a to má v hierarchii odpadového hospodárstva vyššiu prioritu. Táto forma kompostovania je ideálna pre obce, menšie mestá, prípadne mestské časti s prevahou rodinných domov so záhradami.
Odpadá tak nutnosť pristavovať veľkokapacitné kontajnery k domom v období orezávania drevín, ušetria sa náklady na odstraňovanie čiernych skládok (ktorých prevažná časť je tvorená páve bioodpadom) , nezanedbateľná je redukcia množstva zozbieraného odpadu spojená s potenciálne ušetrenými platbami za prepravu a likvidáciu odpadu na skládke. Nielen preto by sa mal každý človek zaujímať o to, či a do akej miery aj jeho obec, mesto alebo samospráva podporuje tento typ kompostovania.

Autor: Ing. Nina Oravcová /www.komposter.sk