Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Je obal, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po užívateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 1 zákona...
Je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
Je zber elektroodpadu v členení podľa skupín elektrozariadení podľa [68 ods. 3 písm. u)].
Zemná nádrž na uskladnenie a odvodnenie kalu, najmä z priemyselných odpadových vôd. Odkaliskom sa podľa zákona č.17/2004 rozumie priestor zabezpečený hrádzovým systémom, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad...
5. Odpad
Odpad je každá látka alebo vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je povinný sa jej zbaviť.
Je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.
Sú všetky minerálne alebo syntetické mazacie alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne určené, ako napr. použité oleje pre spaľovacie motory a prevodové oleje, mazacie oleje, oleje do...
8. Odpady
1. Odpad z výroby alebo spotreby, ktorý nie je v ďalších bodoch bližšie špecifikovaný. 2. Výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti. 3. Výrobky po záručnej lehote. 4. Rozliate, stratené alebo inou nehodou znehodnotené...
Je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; takýto obal sa stane odpadom, ak sa už opakovane nepoužije.
Je činnosť, pri ktorej sa opakovane použiteľný obal opakovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré umožňujú opakované...
Je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré nie sú odpadom, znova použijú na ten istý účel, na ktorý boli určené.
Je činnosť, ktorou sa elektroodpad alebo jeho komponenty použijú na rovnaký účel, na aký boli pôvodne určené bez toho, aby boli recyklované.
Organizmus, ktorý je schopný samostatnej výživy; žije na určitom mieste, ktoré mu poskytuje podmienky vhodné pre život. Navzájom podobné jedince patria do jedného druhu.
Regulácia koncentrácie solí v bunkách a telesných tekutinách.
Regulácia koncentrácie solí v bunkách a telesných tekutinách.
Tendencia vody prechádzať cez polopriepustnú membránu do roztoku.
17. Osmóza
Difúzia vody cez polopriepustnú membránu.
Ozónová vrstva ozón, trojatómová molekula kyslíka O3, je z ekologického hľadiska najvýznamnejšia súčasť atmosféry, pretože má vysokú absorpciu ultrafialového žiarenia. Je to nestály, charakteristicky páchnuci plyn so silnými...

Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved