Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Ekologický slovník » Separuj Odpad

Separuj Odpad

Ekologický slovník

Množstvo vyjadrené v určitých špecifických ukazovateľoch, koncentrácia alebo úroveň emisie, ktoré nesmú byť prekročené počas jedného alebo viacerých časových úsekov. Limitné hodnoty emisií môžu byť tiež stanovené pre...
Je pevný obal Zeme, ktorý je tvorený zemskou kôrou s najvrchnejšou časťou zemského plášťa. Litosféra nepredstavuje kompaktný obal, je rozčlenená na mohutné bloky – litosférické dosky, ktoré „plávajú“ na plastickej vrstve...
V pôde žijúce najmenšie živé organizmy veľkosti do 0,1 mm.
Baktérie, huby a mikroskopické riasy.
Klíma veľmi malej oblasti alebo konkrétneho, často veľmi presne vymedzeného biotopu. Podnebné vlastnosti malej oblasti alebo priestoru napr. Obce, miestnosti (bytu, kancelárie). Zložky: teplota, vlhkosť, prúdenie vzduchu, tepelné...
Je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré: a) je konštrukčne a technicky uspôsobené na častý presun...
Najefektívnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností a metód ich prevádzkovania, ktorý naznačuje praktickú vhodnosť jednotlivých techník byť základom pre stanovenie limitných hodnôt emisií, navrhnutých s cieľom prevencie...
Je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad takýmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
Sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4 zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch. Príloha č. 4: NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI ODPADOV H1 Výbušnosť: látky a...
Súbor v právnych predpisoch spoločenstva stanovených požiadaviek, ktoré musia byť splnené v danom čase a v danom životnom prostredí alebo v jeho určitej časti.

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>
Stránka 9 z 17


Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved