Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Potravinový reťazec
Metodický postup separácie
Celý článok
   
     Na úvod si uvedieme rozdiel medzi žiarivkou a žiarovkou, aby nedošlo k zámene.

     Žiarivka je druh elektrického svetelného zdroja, ktorá na premenu elektrickej energie na svetelnú využíva žiarenie v parách ortuti.

     Žiarovka je druh elektrického svetelného zdroja, v ktorom sa na premenu elektrickej energie na svetelnú energiu využívajú tepelné účinky elektrického prúdu pri prechode tuhým telesom a žiarivé vlastnosti tohto telesa.

     Žiarivka vyžaduje na zapálenie a udržanie výboja pomocnú elektroniku. Samotný výboj vyžaruje neviditeľné ultrafialové žiarenie, ktorým je ožarovaná tenká vrstva vhodného luminoforu, nanesená na vnútornej strane banky žiarivky. Žiarenie excituje molekuly luminoforu, ktoré následne pri návrate do pôvodného stavu emitujú fotóny viditeľného svetla. Tento jav sa nazýva fluorescencia (odtiaľ je odvodený aj anglický názov žiarivky - fluorescent lamp).

     Poznáme lineárne a kompaktné žiarivky, ktoré sa používajú v domácnostiach, kanceláriách, spoločenských priestoroch a pod.

     Lineárne žiarivky sa niekedy nazývajú aj neónové trubice, čo nie je správne, pretože žiarivka neobsahuje neón. Svetelné zdroje, ktoré sú založené na princípe tlejivého výboja v riedkom neóne sú napríklad tlejivka, alebo neónová výbojka.

     Lineárne žiarivky:

- nízkotlakové lineárne žiarivky jednokolíkové,
- nízkotlakové lineárne žiarivky dvojkolíkové (obr.1,2),Obr.1 Schéma nízkotlakovej lineárnej žiarivky dvojkolíkovej

1. pätica
2. elektróda
3. ortuť
4. trubica
5. luminiscenčný povlakObr.2 Nízkotlaková lineárna žiarivka dvojkolíková

- lineárne žiarivky kruhové (obr.3),Obr.3 Lineárna žiarivka kruhová

- lineárne žiarivky v tvare U (obr.4),Obr.4 Lineárna žiarivka – tvar U

- lineárne žiarivky indukčné, je to lineárna žiarivka s indukčným predradníkom (obr.5),Obr.5 Indukčný predradník

Lineárne žiarivky rozoznávame aj podľa označenia:

T5 má priemer 16mm,
T8 má priemer 26 mm,
T12 má priemer 38 mm.

     Ide o trubice, ktoré sú rôznej dĺžky, od ktorej závisí aj ich výkon. Najbežnejšie používané lineárne žiarivky sú typu T8. V tabuľke č.1 sú uvedené výkony žiariviek typu T8 čomu zodpovedajú aj dĺžky.

 

Výkon [W]

Dĺžka [cm]

14

36,1

15

43,8

16

72

18

59

25

74,2

30

89,5

36

120

38

104,7

58

150

70

176,4

Tab.1 Označovanie lineárnych žiariviek typ T8

     Kompaktná žiarivka je názov pre žiarivku s menšími (kompaktnejšími) rozmermi než má klasická žiarivková trubica.

     Najbežnejším typom sú kompaktné žiarivky, určené pre priamu náhradu klasických osvetľovacích žiaroviek. Takéto žiarivky sa preto nazývajú aj úsporné. Majú spravidla podobný tvar a rovnaké objímky ako klasické žiarovky.

Kompaktné žiarivky:
- kompaktné žiarivky bez integrovaného elektronického predradníka,
- kompaktné žiarivky s integrovaným elektronickým predradníkom,
- kompaktné žiarivky s kolikovými päticami,
Obr.6 Kompaktná žiarivka s päticou

- kompaktné žiarivky so závitom E14 a E 27.Obr.7 Kompaktná žiarivka so závitom

Pre zapálenie a udržiavanie výboja sa používa:

- integrovaný elektronický predradník,
- zapojenie žiarivky s tlmivkou a štartérom.

     Existujú tiež kompaktné žiarivky bez integrovaného elektronického predradníka. Používajú sa napr. v malých stolových lampách. Sú menších rozmerov so špeciálnou päticou.
     Pre osvetlenie väčších priestorov sa používajú vysokotlakové ortuťové výbojky. Výbojka obsahuje plyn pre stálu teplotu. Vonkajšia banka má fosforový vnútorný povlak a vnútorná výbojková trubica obsahuje ortuť a amalgám obr.8.


Obr.8 Vysokotlaková ortuťová výbojka

     Druhý typ je vysokotlaková ortuťová výbojka, ktorá sa skladá zo sklenej banky, obsahujúcej plyn pre udržiavanie stálej teploty a z kremennej trubice výbojky s parami ortuti. Vyrábajú sa s výkonmi 50 W, 80 W, 250 W, 400 W, 700 W, 1000 W.
     Ako už bolo povedané, funkcia žiarivky spočíva v premene elektrickej energie na svetelnú v parách ortuti. Ortuť je škodlivý, jedovatý a jediný kov, ktorý je za normálnych atmosferických podmienok v kvapalnom stave.
     Značka ortuti je Hg. Je to veľmi toxická látka, ktorá pri nesprávnom zaobchádzaní poškodzuje zdravie ľudí a životné prostredie. Patrí medzi nebezpečný odpad a je veľmi dôležité opatrene zaobchádzať s touto komoditou, pretože sa nachádza v prírodnom prostredí a je súčasťou zemskej kôry. Pýtate sa prečo, keď je súčasťou zemskej kôry? Je súčasťou zemskej kôry, ale jej obsah sa neustále zvyšuje.
     Predpokladá sa, že okolo 3 400 ton elementárnej ortuti sa ročne uvoľňuje do prostredia. Z tohto množstva sa 95 percent zdržiava v zemi, 3 percentá sú v povrchových vodách a 2 percentá v atmosfére. Približne 70 percent ortuti v prostredí je z antropogénnej činnosti, najmä z emisií, z uhoľných baní, elektrární a skládok odpadov. Za posledných 100 rokov stúplo množstvo emisií z tovární a priemyslu uvoľňovaných do prostredia.
     Výskyt ortuti v prostredí narástol trojnásobne, pričom v týchto formách zostáva ortuť natrvalo.
     Ortuť patrí medzi ťažké kovy, ktoré sa dostávajú do ľudského organizmu prostredníctvom potravinového reťazca. Na obr.18 je ako vzor vyjadrený kolobeh ortuti v potravinovom reťazci. Názorne sme chceli poukázať na to, ako dochádza ku kontaminácii vody, pôdy a ovzdušia. Následne na to, pri nadmernom obsahu ortuti vo vode a pôde, dochádza k obohacovaniu rastlín, trávy, ovocia, zeleniny ... ortuťou. Ako vidíme na obrázku, ortuť sa dostane do tela kravy cez vodu a trávu. Krava produkuje mlieko a mäso, ktoré tiež obsahujú ortuť. Ortuť sa konzumácii týchto potravín dostáva do ľudského organizmu.
     Čo z toho vyplýva?
     Ľudskou činnosťou dochádza ku kontaminácii zložiek životného prostredia ortuťou. Ortuť má negatívne účinky na ľudský organizmus. Výsledkom toho je, že obyvatelia sami seba ohrozujú touto toxickou látkou!Obr.9 Príklad potravinového reťazca


     Cieľom Európskej komisie je zredukovanie nepriaznivého vplyvu tejto toxickej látky na zdravie ľudí a životné prostredie.
     Stratégia o využívaní ortuti predkladá 20 krokov, ktorých cieľom je zníženie emisií ortuti a zníženie jej hodnôt v ľudskom organizme a v životnom prostredí.
     Schválené opatrenia zahŕňajú napríklad:
- zavedenie úplného zákazu vývozu ortuti do roku 2010 (EÚ je v súčasnosti jej najväčším svetovým vývozcom),
- obmedzenie jej používania v meracích a kontrolných prístrojoch, vrátane teplomerov,
- nahrádzanie jej využitia vo všetkých prípadoch, kde existujú vhodné alternatívy.

     Experti a lekári sa zhodujú na tom, že ortuť je toxická látka, ktorá negatívne ovplyvňuje ľudské zdravie, čo sa prejavuje najmä poškodzovaním mozgu a pľúc.
     Keďže ortuť pôsobí dlhodobo a v prostredí sa môže zmeniť na metylortuť - najtoxickejšiu formu, ktorá ľahko preniká placentovou a hematoencefalitickou bariérou a môže poškodiť vyvíjajúci sa mozog. Preto je zvlášť nebezpečné jej pôsobenie na tehotné ženy a malé deti.
     Medzi ďalšie výrobky, ktoré používajú obyvatelia a v ktorých sa nachádza ortuť patria teplomery telesnej teploty, ktoré veľmi dobre poznáte a patria do jedného s opatrení, ktoré schválila Európska komisia. Ďalej sú to vysokotlakové a nízkotlakové výbojky, ktoré obsahujú ortuť a meracie prístroje s obsahom ortuti, s ktorými sa väčšina obyvateľov nestretáva.Metodický postup separácie žiariviek a iný odpad obsahujúci ortuť

     Ortuť a jej zlúčeniny sú vysoko toxické pre ľudí, ekosystémy a voľne žijúcu zver. Znečistenie ortuťou, na ktoré sa spočiatku hľadelo ako na naliehavý problém miestneho rozsahu, sa v súčasnosti považuje aj za globálny, rozšírený a chronický problém. Ortuť pôsobí dlhodobo a v prostredí sa môže zmeniť na metylortuť, čo je najtoxickejšia forma. K vystaveniu účinkom metylortuti väčšinou dochádza prostredníctvom stravy. Metylortuť sa zhromažďuje a sústreďuje najmä vo vodnom potravinovom reťazci. Priame vystavenie pôsobeniu ortuti prostredníctvom inhalácie výparov a vstrebávania cez kožu, predstavuje taktiež zdravotné riziko.
     Žiarivky a výbojky, ktoré obsahujú ortuť používame za účelom vytvorenia umelého alebo prídavného osvetlenia v domácnostiach, kanceláriách, skladových priestoroch, vonkajších priestoroch, garáží, spoločenských miestností, pouličného osvetlenia a pod.. Ďalej sa stretávame s výrobkami, ktorých hlavná činnosť je závislá práve od ortuti. Sú to ortuťové teplomery na meranie telesnej teploty a izbovej teploty, ktoré sa používajú v domácnostiach, ambulanciách a ktoré je už zakázané vyrábať.
     Teplomer je zariadenie, ktoré meria teplotu na základe tepelnej rozťažnosti jednotlivých látok. To znamená, že objem látky je závislý od jej teploty. Sú to komodity, s ktorými sa stretávame, v niektorých prípadoch, dennodenne.
     Každá vec, ktorá dosiahne vo svojom životnom cykle úroveň dožitia sa stáva odpadom. Tak je to aj pri týchto komoditách. Po dožití sa veľmi často dostávajú do komunálneho odpadu a do voľnej prírody, kam by nemali vôbec patriť! (obr.10, 11)Obr.10 Žiarivka
Obr.11 Ortuťový teplomer

     Metodický postup separácie žiariviek a iného odpadu, ktorý obsahuje ortuť spočíva v základných krokoch, ktoré je dôležité dodržať, čím zabezpečíme správne zhodnotenie týchto komodít.
     Keď dôjde k stavu, že Vám žiarivka alebo výbojka prestala plniť úlohu (poskytovať umelé osvetlenie), stáva sa odpadom. Keď vám prestal merať telesnú teplotu ortuťový teplomer alebo izbovú teplotu izbový teplomer, to znamená, že sú nepoužiteľné a stávajú sa odpadom. Ako správne zaobchádzať s týmito vecami?
     V prvom rade ich nesmiete rozbíjať, rozoberať (obr.12, 13), umiestňovať na miesta, kde by mohlo dôjsť k ich poškodeniu!

    
Obr.12 Žiarivka                                          Obr.13 Ortuťový teplomer

     Vyradené žiarivky je veľmi dôležité umiestňovať mimo dosah detí. Pri manipulácii, hrách (obr.14, 15), môže dôjsť k rozbitiu tenkej sklenenej banky, úniku plynov a poraneniu detí!


Obr.14 Chlapec so žiarivkamiObr.15 Dievča s teplomerom

     V žiadnom prípade ich neumiestňujte do zberných nádob na separované zložky komunálneho odpadu ani do zberných nádob na zmesový komunálny odpad ! (obr.16, 17 )Obr.16 Žiarivka nepatrí do zbernej nádobyObr.17 Teplomer nepatrí do zbernej nádoby

     Čo sa stane so žiarivkou, výbojkou alebo ortuťovým teplomerom, keď ich umiestnite do zberných nádob?
     Ako viete, obsahujú sklenené banky, ktoré sú veľmi krehké a ľahko rozbitné.
     To je prvý dôvod, prečo ich nesmiete umiestňovať do zberných nádob.
    
     Kedy môže dôjsť k rozbitiu sklenenej banky?:

- pri umiestňovaní do zbernej nádoby, kedy sa môžete aj poraniť (rezná rana),
- keď ich hodíte do zbernej nádoby a nárazom dôjde k rozbitiu banky,
- pri manipulácii zbernej nádoby,
- pri vyprázdňovaní zbernej nádoby.

     Šanca, že vyhodená žiarivka, výbojka, alebo ortuťový teplomer ostanú nepoškodené je minimálna. Dôjde k poškodeniu sklenenej banky a k úniku vzácnych plynov, ktoré v parách ortuti vytvárajú svetlo a v prípade teplomera dôjde k úniku ortuti. To je hlavný dôvod prečo ich nemáme umiestňovať do zberných nádob.
 
Dochádza k úniku ortuti do všetkých zložiek životného prostredia, čím sa zvyšuje obsah ortuti v prírode!

     Využite možnosti ekologickej likvidácie žiariviek a výbojok, ktoré obsahujú ortuť. Obchody so svetelnou technikou majú podľa legislatívy umožnený spätný odber vyradených elektrozariadení.
     Na Slovensku pôsobí spoločnosť EKOLAMP Slovakia – združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky, ktorá podporuje obchody prostredníctvom pristavenia zberových kontajnerov, či poskytnutím kartónových škatúľ pre začiatočné množstvá. Informujte sa priamo v obchode, kde kupujete nové žiarivky (svetelné zdroje), o spätnom odbere nefunkčných a vyradených žiariviek a výbojok.
     Pokiaľ sa vo vašom meste / obci nachádza zberný dvor, zájdite tam a opýtajte sa, či zbierajú vyradené žiarivky a výbojky. Odneste ich do zberného dvora a pracovníci Vás usmernia kam ich máte dávať, prípadne sami ich od Vás prevezmú a umiestnia do vyhradených zberných nádob obr.18
Obr.18 Zberná nádoba na žiarivky a odpad obsahujúci ortuť v zbernom dvore


     Spoločnosť EKOLAMP má uzatvorené zmluvy zo zbernými dvormi separovaného odpadu. Spoločnosť poskytuje zberným dvorom kontajnery určené výhradne na sústreďovanie vyradených žiariviek a výbojok.
     V prípade, že mesto / obec nemá zberný dvor informujte sa u zástupcov samospráv, ako máte ďalej nakladať s vyradenými žiarivkami a výbojkami. Niektoré mestá a obce majú uzatvorené zmluvy so spracovateľmi, ktorí sami zabezpečia zber a spracovanie vyradených žiariviek, výbojok, ktoré obsahujú ortuť. Informujte sa u primátorov a starostov, kedy a kde sa bude vykonávať zber vyradených žiariviek a výbojok. Samosprávy vydávajú kalendáre, v ktorých sú dni zvozu jednotlivých komodít poznačené. Môžu Vás informovať mestským, alebo obecným rozhlasom.
     V prípade, že mesto / obec neprejavuje záujem o zabezpečenie zberu tejto komodity, naliehajte na zástupcov, aby sa spojili s okolitými mestami a obcami, určili spoločný termín zvozu a oslovili spoločnosti, ktoré zabezpečia zber vyradených žiariviek a výbojok v danej oblasti.
     Pokiaľ vlastníte ortuťový teplomer a plánujete jeho výmenu za nový digitálny, neváhajte a pri kúpe nového, Vám starý ortuťový odoberie každá lekáreň obr.19.Obr.19 Zber ortuťových teplomerov v lekárni

     Lekárne odoberajú ortuťové teplomere aj bez toho, aby ste kupovali nový. V prípade, že plánujete kúpiť nový teplomer v žiadnom prípade nekupujte teplomery, ktoré pre svoju činnosť používajú ortuť!
     Prečítajte si informácie na obale. Ste dostatočne informovaní o tom, že teplomer neobsahuje ortuť (obr.20) a tiež ste informovaní, že ani takýto teplomer nepatrí do zbernej nádoby.Obr.20 Digitálny teplomer

     V prípade izbových teplomerov, ste informovaný o tom, že „jeho kapilára nie je plnená jedovatou ortuťou, ale alkoholom“. Pokiaľ neviete nájsť na obale informáciu o tom, že teplomer neobsahuje ortuť a predajca Vás nedostatočne informoval o výrobku a nedôverujete mu, nekupujte takýto teplomer. Skúste sa pozrieť na digitálne, ktoré sú v súčasnosti veľmi rozšírené. Používajú sa na meranie telesnej teploty, teploty vonkajšej aj izbovej. Stretnete sa s možnosťami drôtového aj bezdrôtového prenosu a dokonca aj s meteorologickými stanicami, ktoré Vám poskytnú aj iné funkcie ako len meranie teploty.


Nestavajte sa chrbtom k správnemu zaobchádzaniu so žiarivkami, výbojkami, teplomermi... . Uvedomujete si, že vyhadzovaním vecí do zberných nádob a do voľnej prírody, ktoré obsahujú ortuť poškodzujete svoje zdravie, zdravie vašich detí, poškodzujete prírodu a v konečnom dôsledku ohrozujete existenciu ľudstva!http://wapedia.mobi/sk/žiarivka
http://www.ekolamp.sk
http://www.lightspectrum.sk
http://www.prismaecat.lighting.philips.cpm
http://www.bedekerzdravia.sk
http://www.euractiv.sk
http://eur-lex.europa.eu