Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - Metodický postup separácie PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Potravinový reťazec
Metodický postup separácie
Celý článok

Metodický postup separácie žiariviek a iný odpad obsahujúci ortuť

     Ortuť a jej zlúčeniny sú vysoko toxické pre ľudí, ekosystémy a voľne žijúcu zver. Znečistenie ortuťou, na ktoré sa spočiatku hľadelo ako na naliehavý problém miestneho rozsahu, sa v súčasnosti považuje aj za globálny, rozšírený a chronický problém. Ortuť pôsobí dlhodobo a v prostredí sa môže zmeniť na metylortuť, čo je najtoxickejšia forma. K vystaveniu účinkom metylortuti väčšinou dochádza prostredníctvom stravy. Metylortuť sa zhromažďuje a sústreďuje najmä vo vodnom potravinovom reťazci. Priame vystavenie pôsobeniu ortuti prostredníctvom inhalácie výparov a vstrebávania cez kožu, predstavuje taktiež zdravotné riziko.
     Žiarivky a výbojky, ktoré obsahujú ortuť používame za účelom vytvorenia umelého alebo prídavného osvetlenia v domácnostiach, kanceláriách, skladových priestoroch, vonkajších priestoroch, garáží, spoločenských miestností, pouličného osvetlenia a pod.. Ďalej sa stretávame s výrobkami, ktorých hlavná činnosť je závislá práve od ortuti. Sú to ortuťové teplomery na meranie telesnej teploty a izbovej teploty, ktoré sa používajú v domácnostiach, ambulanciách a ktoré je už zakázané vyrábať.
     Teplomer je zariadenie, ktoré meria teplotu na základe tepelnej rozťažnosti jednotlivých látok. To znamená, že objem látky je závislý od jej teploty. Sú to komodity, s ktorými sa stretávame, v niektorých prípadoch, dennodenne.
     Každá vec, ktorá dosiahne vo svojom životnom cykle úroveň dožitia sa stáva odpadom. Tak je to aj pri týchto komoditách. Po dožití sa veľmi často dostávajú do komunálneho odpadu a do voľnej prírody, kam by nemali vôbec patriť! (obr.10, 11)Obr.10 Žiarivka
Obr.11 Ortuťový teplomer

     Metodický postup separácie žiariviek a iného odpadu, ktorý obsahuje ortuť spočíva v základných krokoch, ktoré je dôležité dodržať, čím zabezpečíme správne zhodnotenie týchto komodít.
     Keď dôjde k stavu, že Vám žiarivka alebo výbojka prestala plniť úlohu (poskytovať umelé osvetlenie), stáva sa odpadom. Keď vám prestal merať telesnú teplotu ortuťový teplomer alebo izbovú teplotu izbový teplomer, to znamená, že sú nepoužiteľné a stávajú sa odpadom. Ako správne zaobchádzať s týmito vecami?
     V prvom rade ich nesmiete rozbíjať, rozoberať (obr.12, 13), umiestňovať na miesta, kde by mohlo dôjsť k ich poškodeniu!

    
Obr.12 Žiarivka                                          Obr.13 Ortuťový teplomer

     Vyradené žiarivky je veľmi dôležité umiestňovať mimo dosah detí. Pri manipulácii, hrách (obr.14, 15), môže dôjsť k rozbitiu tenkej sklenenej banky, úniku plynov a poraneniu detí!


Obr.14 Chlapec so žiarivkamiObr.15 Dievča s teplomerom

     V žiadnom prípade ich neumiestňujte do zberných nádob na separované zložky komunálneho odpadu ani do zberných nádob na zmesový komunálny odpad ! (obr.16, 17 )Obr.16 Žiarivka nepatrí do zbernej nádobyObr.17 Teplomer nepatrí do zbernej nádoby

     Čo sa stane so žiarivkou, výbojkou alebo ortuťovým teplomerom, keď ich umiestnite do zberných nádob?
     Ako viete, obsahujú sklenené banky, ktoré sú veľmi krehké a ľahko rozbitné.
     To je prvý dôvod, prečo ich nesmiete umiestňovať do zberných nádob.
    
     Kedy môže dôjsť k rozbitiu sklenenej banky?:

- pri umiestňovaní do zbernej nádoby, kedy sa môžete aj poraniť (rezná rana),
- keď ich hodíte do zbernej nádoby a nárazom dôjde k rozbitiu banky,
- pri manipulácii zbernej nádoby,
- pri vyprázdňovaní zbernej nádoby.

     Šanca, že vyhodená žiarivka, výbojka, alebo ortuťový teplomer ostanú nepoškodené je minimálna. Dôjde k poškodeniu sklenenej banky a k úniku vzácnych plynov, ktoré v parách ortuti vytvárajú svetlo a v prípade teplomera dôjde k úniku ortuti. To je hlavný dôvod prečo ich nemáme umiestňovať do zberných nádob.
 
Dochádza k úniku ortuti do všetkých zložiek životného prostredia, čím sa zvyšuje obsah ortuti v prírode!

     Využite možnosti ekologickej likvidácie žiariviek a výbojok, ktoré obsahujú ortuť. Obchody so svetelnou technikou majú podľa legislatívy umožnený spätný odber vyradených elektrozariadení.
     Na Slovensku pôsobí spoločnosť EKOLAMP Slovakia – združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky, ktorá podporuje obchody prostredníctvom pristavenia zberových kontajnerov, či poskytnutím kartónových škatúľ pre začiatočné množstvá. Informujte sa priamo v obchode, kde kupujete nové žiarivky (svetelné zdroje), o spätnom odbere nefunkčných a vyradených žiariviek a výbojok.
     Pokiaľ sa vo vašom meste / obci nachádza zberný dvor, zájdite tam a opýtajte sa, či zbierajú vyradené žiarivky a výbojky. Odneste ich do zberného dvora a pracovníci Vás usmernia kam ich máte dávať, prípadne sami ich od Vás prevezmú a umiestnia do vyhradených zberných nádob obr.18
Obr.18 Zberná nádoba na žiarivky a odpad obsahujúci ortuť v zbernom dvore


     Spoločnosť EKOLAMP má uzatvorené zmluvy zo zbernými dvormi separovaného odpadu. Spoločnosť poskytuje zberným dvorom kontajnery určené výhradne na sústreďovanie vyradených žiariviek a výbojok.
     V prípade, že mesto / obec nemá zberný dvor informujte sa u zástupcov samospráv, ako máte ďalej nakladať s vyradenými žiarivkami a výbojkami. Niektoré mestá a obce majú uzatvorené zmluvy so spracovateľmi, ktorí sami zabezpečia zber a spracovanie vyradených žiariviek, výbojok, ktoré obsahujú ortuť. Informujte sa u primátorov a starostov, kedy a kde sa bude vykonávať zber vyradených žiariviek a výbojok. Samosprávy vydávajú kalendáre, v ktorých sú dni zvozu jednotlivých komodít poznačené. Môžu Vás informovať mestským, alebo obecným rozhlasom.
     V prípade, že mesto / obec neprejavuje záujem o zabezpečenie zberu tejto komodity, naliehajte na zástupcov, aby sa spojili s okolitými mestami a obcami, určili spoločný termín zvozu a oslovili spoločnosti, ktoré zabezpečia zber vyradených žiariviek a výbojok v danej oblasti.
     Pokiaľ vlastníte ortuťový teplomer a plánujete jeho výmenu za nový digitálny, neváhajte a pri kúpe nového, Vám starý ortuťový odoberie každá lekáreň obr.19.Obr.19 Zber ortuťových teplomerov v lekárni

     Lekárne odoberajú ortuťové teplomere aj bez toho, aby ste kupovali nový. V prípade, že plánujete kúpiť nový teplomer v žiadnom prípade nekupujte teplomery, ktoré pre svoju činnosť používajú ortuť!
     Prečítajte si informácie na obale. Ste dostatočne informovaní o tom, že teplomer neobsahuje ortuť (obr.20) a tiež ste informovaní, že ani takýto teplomer nepatrí do zbernej nádoby.Obr.20 Digitálny teplomer

     V prípade izbových teplomerov, ste informovaný o tom, že „jeho kapilára nie je plnená jedovatou ortuťou, ale alkoholom“. Pokiaľ neviete nájsť na obale informáciu o tom, že teplomer neobsahuje ortuť a predajca Vás nedostatočne informoval o výrobku a nedôverujete mu, nekupujte takýto teplomer. Skúste sa pozrieť na digitálne, ktoré sú v súčasnosti veľmi rozšírené. Používajú sa na meranie telesnej teploty, teploty vonkajšej aj izbovej. Stretnete sa s možnosťami drôtového aj bezdrôtového prenosu a dokonca aj s meteorologickými stanicami, ktoré Vám poskytnú aj iné funkcie ako len meranie teploty.


Nestavajte sa chrbtom k správnemu zaobchádzaniu so žiarivkami, výbojkami, teplomermi... . Uvedomujete si, že vyhadzovaním vecí do zberných nádob a do voľnej prírody, ktoré obsahujú ortuť poškodzujete svoje zdravie, zdravie vašich detí, poškodzujete prírodu a v konečnom dôsledku ohrozujete existenciu ľudstva!http://wapedia.mobi/sk/žiarivka
http://www.ekolamp.sk
http://www.lightspectrum.sk
http://www.prismaecat.lighting.philips.cpm
http://www.bedekerzdravia.sk
http://www.euractiv.sk
http://eur-lex.europa.eu